Chini seus

  Beni benius a custu blog.
  Un’àteru blog eis a nai!
  Si serbit? No ndi teneus àterus?
  Custu est unu blog totu in sardu, fatu po arraxonai de dònnia chistioni de cultura e de sa vida, de sa sotziedadi nosta e de su mundu, cun d-una castiada prus atenta a is fatus de domu nosta mancai.
  Creeus chi sa lìngua siat s’elementu chi prus de is àterus marchit sa cultura de unu pòpulu e si custa si morrit pensaus chi fillus e nebodis nostus no s’ant a podi mai perdonai, insaras creeus chi su scriri in sardu siat unu “valori aciuntu” e chi sceti custu fatu a solu giustìfichit unu blog nou.
  Scrieus po fai biri chi, finsas in s’oru de Casteddu, ddoi at genti chi stimat su sardu, e ddu imperat po dònnia faina de sa vida.
  Castiaus a un’alliàntzia cun totu is sardus chi stimant sa lìngua insoru e dda bolint sarvai, lassendi a una parti pregiudìtzius, presumus e personalismus; po sa lìngua boleus duncas punnai a fai fortza paris e si movi totus a una conca, po chi fillus nostus potzant cras castiai a is babbus cun ogus de arrespetu.
  Duncas custu blog bolit essi fintzas unu agiudu, un’arrastu de sighiri po is chi bolint scriri sighendi un’arrègula e po acostumai sa genti a s’idea de standard.
  Ddu boleus aberri a totu is sardus chi tenint gana de donai un’agiudu a s’arraxonamentu e po circai de ndi pesai una cuscièntzia noba chi portit a si torrai a ponni meris de sa lìngua nosta.
  Eus a circai fintzas de essi unu strùmbullu po sa polìtiga, regionali pruschetotu, po dd’apretai,  po chi si movat a promovi polìtigas fortis po torrai a ponni in motu sa trasmissioni generatzionali de sa lìngua imoi mesu firma ca asinuncas no lompeus a logu perunu e totu su traballu at a essi fatu po de badas.
  Boleus fai totu custu circhendi de scriri de chistionis prus lèbias puru, contus e àtera cosa, po si stentai e, speraus, spreviai.
  Sigumenti pensaus ca po podi sighiri a bivi sa lìngua nosta depit aprobiai a scola (L 482/99), eus a circai fintzas de nci ponni unu pagheddu de materiali didàticu.
  Speraus chi bosi praxat!