Categoria: literadura

Una festa chi no spaciàt mai – III

(sighit de sa segundu parti)     Apustis de cussu acontèssiu malu, Francischinu, biendi chi is propostas suas de amori no ddas iant pigadas in cunsideru, iat circau de abasciai is pretesas; Cebolla etotu, chi ddi fiat amigu deaderus, circhendi...

Una festa chi no spaciàt mai – II

(sighit de sa primu parti)     Cicitu Muscau cumentzàt su contu cun sa genti sètzia ananti de issu, prus o mancu a ferru de cuaddu [1], podiant essi finsas prus de trinta a dd’ascurtai, e imoi dd’ascurtaus nosus puru.  ...

Leopardi in sardu

Duas furriaduras in sardu de Giacomo Leopardi   A Silvia Sìlvia, ti-dd’arregordas ancora cuddu tempus de sa vida tua mortali, candu s’ermosura luxiat in is ogus tuus allirgus e fuidoris, e tui prexada e impensamentada, su liminàrgiu de sa giovunesa...

Una festa chi no spaciàt mai – I

  Funt medas is chistionis de is tempus antigus chi nisciunu at contau mai, e medas is logus chi nisciunu at fotografau mai. Custu est pòtziu sutzedi po su fatu chi a scriri e a fotografai fiant sèmpiri is prus...

Su viàgiu spantosu di Nils Holgersson – IV

Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa de tres partis)   Su piciocu insaras currit conca a su pisitu, e ddi narat: «O su pisitu, tui chi sciis totu is arrenconis e is stuvionis...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – III

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa segundu parti) Sa coca aresti   A su piciocu no ddi pariat berus ca dd’iant mudau in d-unu matzamurreddu. «Depit essi de siguru unu sonnu, una...

«A tui no fait a ti burrai»

(Charles Bukowski, de South of no north) Liada de de.wikipedia.org     Incapitat chi unu mengianu ti-ndi scidis e bias ca inforas no proit prus e insandus ti pregontas – beh? E it’est acontèssiu?   Mi’, cuddu mengianu est sutzèdiu...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – II

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa primu parti)     No sciiat si nc’essit dromiu po pagu o meda tempus, candu unu tzachideddu a palas de issu ndi dd’iat  scidau.   Apitzus...

Sòcrati e su parastumbus – II

(L. De Crescenzo – Oi dialogoi – Socrate e il paraurti – II)                                                      ...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – I

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) Capìtulu I  – Su piciocu – Su matzamurreddu Domìnigu, su 20 de martzu   Custu fiat unu piciocu chi teniat prus o mancu catòdixi annus; bellixeddu gei fiat bellixeddu:...

Sòcrati e su parastumbus – I

(L. De Crescenzo – Oi dialogoi – Socrate e il paraurti)     Primu parti Sòcrati: «O Fedru stimau! De aundi benis e a innui ses impunnendi?» Fedru: «Seu furriendi de Lysias, fillu de Cèfalu, o Sòcrati. Imoi etotu lassu...

Sa paristòria de Olata – I

Proèmiu   Cust’opereddedda mia bolit essi spassiosa po atzitzai sa memòria de dònnia bravu pipiu e manna che i-su mari crosidadi potzat allui po chi ndi potzat disponni crescendi dii po dii   Agiudamì tui o Cliu donosa a ponni...