Categoria: lìngua

CALENDÀRIU 2020 – Premissa

PREMISSA S’idea de custu calendàriu nascit de su fatu de si-nd’essi acataus ca is sardus connoscint pagu sa stòria e sa cultura insoru. No si depeus spantai de s’ora chi in is lìburus de scola issus no ddoi funt! Candu...

Oresti Pili, una vida po sa Sardìnnia e is Sardus

Unu mesi a oi si-nd’est andau unu grand’òmini chi apu tentu sa sorti e s’onori de connosci e de ddoi podi traballai impari in sa tenta de fai intrai su bilinguismu in Sardìnnia. Apu bòfiu scriri un’arregordu de issu po...

Puristas o arrealistas?

  Candu si chistionat de torrai a cuberai s’impreu de su sardu in totu is sètius de sa sotziedadi de oindii, una de is dibatas fitianas nascit sèmpiri asuba de cali bisura custa lìngua iat a depi tenni, finsas in...