Est tradu po arrecumpensai a is chi nci ant pèrdiu cun su cumèrciu lìberu?

Custu artìculu bessit innoi e me in su blog sardunomics.     Est tempus de inghitzai a circai de cumprendi chi custu mundu nou e abertu chi nd’eus strantaxau apat amelliorau o impeurau sa vida nosta e comenti apat fatu...