Autore: Massimo Madrigale

Su Cristianèsimu in Sardìnnia

Figura liada de pixabay     Chi faeus arreferimentu a su chi at scritu Giuanni Frantziscu Fara, su cristianèsimu est lòmpiu in Sardìnnia in su sèculu I p.C. po mori de giudeus disterraus giai cunvèrtius a sa religioni cristiana.  ...