Autore: Giacomo Costantino Porcu

Su pani connotu

 Un’àtera dii de ierru in bidda. S’umidadi imbucàt me is ossus comenti chi mai. Parriat de intendi sticadas de arrasoja chi ti siddànt su sulidu po una pariga de segundus. Sa nii luxenti me in su Linas si bidiat de...

Featured Video Play Icon

Sa moda campidanesa de nai Allò

  Su chi bideis est su vìdeu chi contat de su fueddu Allò cun is suta-tìtulus in sardu, ingresu, spanniolu e italianu. Unu traballu nou de s’assòtziu Benas de Pabillonis.   A dii de oi su mundu est diaderus malassortau...