Autore: Danix Sanna

Su Schisòrgiu

Su Schisòrgiu est unu contu antigu chi apu intèndiu de babai miu, Antoni Sanna, e chi issu iat intèndiu de tzia Carmillina Sanna, sorri de ajaju miu, nàscia in su 1891. Custu contu fait parti de una genia de contus...

Una festa chi no spaciàt mai – IV

(sighit de sa de tres partis) Mirada de Stampaxi.       Comenti iant abertu s’enna, iant biu a su babai e sa mamai de sa picioca, prexaus che pascas, chi ddus fiant cumbidendi a intrai: «Benei, benei aìnturu, acumodai-sì!», iat...

Una festa chi no spaciàt mai – III

(sighit de sa segundu parti)     Apustis de cussu acontèssiu malu, Francischinu, biendi chi is propostas suas de amori no ddas iant pigadas in cunsideru, iat circau de abasciai is pretesas; Cebolla etotu, chi ddi fiat amigu deaderus, circhendi...

Una festa chi no spaciàt mai – II

(sighit de sa primu parti)     Cicitu Muscau cumentzàt su contu cun sa genti sètzia ananti de issu, prus o mancu a ferru de cuaddu [1], podiant essi finsas prus de trinta a dd’ascurtai, e imoi dd’ascurtaus nosus puru.  ...

Una festa chi no spaciàt mai – I

  Funt medas is chistionis de is tempus antigus chi nisciunu at contau mai, e medas is logus chi nisciunu at fotografau mai. Custu est pòtziu sutzedi po su fatu chi a scriri e a fotografai fiant sèmpiri is prus...

Unu viàgiu in su tempus cun is “siurrantis”

  A bortas podeus fai viàgius longus studiendi fueddus, manigendi-ddus comenti chi fessint màchinas de su tempus, e imoi si contu de su viàgiu chi apu fatu deu cun is siurrantis de Casteddu. Màgini de Casteddu pigada de su lìburu...

Eratòsteni: còmputu de sa circunferèntzia de sa terra

  Eratòsteni, un’aregu chi biviat in Egitu prus o mancu in su 200 a.C., est stètiu su primu studiosu a computai sa circunferèntzia de sa terra.   Màgini pigada de Wikipedia   Eratòsteni connosciat sa mesura de su tretu chi...