S’indipendentista Doddore Meloni s’est mortu su 05.07.2017, bollu arregordai custa dii.     “Mi podint finsas impresonai, perou su spìritu miu sèmpiri lìberu at a…

Deu seu Feminista

24 Maggio 2017 1

    Medas fèminas -e òminis puru- timint su fueddu “Feminismu”, ca sonat a comenti chi fessit una cosa estremista. Ge est diaici ca dònnia…