Autore: Alexandra Porcu

Salvatore “Doddore” Meloni

S’indipendentista Doddore Meloni s’est mortu su 05.07.2017, bollu arregordai custa dii.     “Mi podint finsas impresonai, perou su spìritu miu sèmpiri lìberu at a abarrai!”     Is fueddus de s’indipendentista Doddore Meloni marcant cun d-una fràsia s’obra de...

Deu seu Feminista

    Medas fèminas -e òminis puru- timint su fueddu “Feminismu”, ca sonat a comenti chi fessit una cosa estremista. Ge est diaici ca dònnia fueddu chi acabat in -ismu- iat a podi essi una “cosa mala” giai chi fait...