Autore: Aldo Pavan

Po su benidori de fillus e nebodis – I: Ainas po s’apretu

Artìculu scritu in tres lìnguas [1]   In sa primu metadi de martzu est inghitzau un’acuntèssiu aici mannu chi est avolotendi is liòngius econòmicus e sotzialis in dònnia natzioni e at a abarrai in sa stòria. Sa pestilèntzia at bociu...

Una letzioni chi no emu fatu mai

  Artìculu scritu in tres lìnguas [1]     Domìnigu, su 22 de martzu: cras torru a fai letzioni, ma de atesu a sa manera telemàtica. Funt duas cidas chi no atòbiu is studiantis, duas cidas chi parint longas che...

If – Sa lìtera de Rudyard Kipling a su fillu

  In custas diis de tristura e axiu su chi mi parit chi siat de importu est de castiai aìnturu de nosu etotu, de no perdi s’assèliu, sa fiantza, s’ànimu, sa firmesa, sa passièntzia, su domìniu de sei, de tenni...