Ortu botànicu de Casteddu, pigada de turismo.it

Sa segunda de duas partis
Contu scritu in tres lìnguas [1]

(sighit de innoi)

Imoi Tia Angiullina no fut prus tzopa, no portàt prus su bàculu, e caminàt chentza de tocai terra, in s’àiri. E deu cun issa, a manu pigada.

‘Ta bella chi fut Tia Angiullina, imoi deu no sciia e ita castiai, a issa o a is cosas chi m’amostàt, a is cosas chi no iat bistu mai mancu Deus.

“Custu est unu frutu prenu de suci e de sonu” – mi naràt – e deu m’intendia in buca unu sabori mai intèndiu, durci, ma cun àturus saboris in prus, prus bonus, e in origas unu sonu, unu sonu, depiat essi su ch’intendint is àngiulus.

E is froris no fiant froris, fiant matas, no, no fiant matas, poita no portànt ni truncu ni follas, is froris fiant coloris ebbia, dònnia colori, e ndi preniant su celu cantu fut artu, e su celu fut fatu de coloris e de froris, e fut totu unu frori, mannu, chi no connosciat noti.

Deu no ddu sciu, cantu ddoi fia abarrau, in s’ortu de Tia Angiullina. Ma candu fia po ndi bessiri, ananti de s’eca, Tia Angiullina si fut firmada e fut torrada tzopa, cun su bàculu. M’iat lassau sa manu e si fut incrubada:

“E it’est cuss’erba birdi birdi chi est boddendi-ndi, Tia Angiullina?” dd’ia nau.

“Custu? Est perdusèmini, ninneddu. Mi depu fai sa cena”.

M’iat torrau a pigai sa manu e ndi fiaus torraus a bessiri a pratza. M’iat castiau cun is ogus arrii-arrii, is lavras incrispiadas:

“Bai, imoi: mamai at a essi in pensamentu”.

No dd’apu agatau prus in perunu logu, s’ortu de Tia Angiullina, po cantu dd’apa circau.

Acabada de su contu

Po Cantu Biddanoa, de Benvenuto Lobina (1914-1993), fiat stètiu pubricau po sa primu borta in su 1987. Su lìburu contat de su chi est incapitau in Biddanoa – Biddanoa de Tulu, sa bidda de s’autori – in sa simana de su 1918 a su 1942. Contat pruschetotu de Luisicu, eroi de sa primu gherra mondiali. Su lìburu no portat capìtulus, ma sighit spartziu de loghixeddus arbus sceti. Tenit contus e maneras de contai diferentis, cun arrogheddus lìricus puru, comenti su de Tia Angiullina.

A s’amentu de s’Autori depu pediri perdonu poita mi seu permìtiu de presentai innoi custu contu, deu chi no seu òmini de literadura. Cun Lobina tengu unu dèpidu puru; s’editzioni de sa Ilisso portat a manu de manca sa versioni campidanesa e a manu dereta sa tradusidura in italianu. Custu agiudat meda is chi no funt avesus a ligi su sardu, ca po fueddus e fràsias disconnotas no si depint pesai e andai a circai unu ditzionàriu. Est pensendi a custu chi acumpàngiu su testu sardu de is artìculus cosa mia cun tradusiduras in lìnguas chi potzant agiudai is chi ligint, pruschetotu candu funt unu pagu mandronis. Incapas, is versionis italiana e ingresa podint fai acostai puru calincunu chi no connoscit su sardu, ma est curiosu de sa cultura nosta e de su chi seus contendi.

Noda

  1. The text is taken, with some freedom, from Po Cantu Biddanoa, pages 336-341 of the 2004 Ilisso edition; the reader can find the Sardinian and Italian originals in the attached table compared with the English version.
    Il testo è tratto, con qualche libertà, da Po Cantu Biddanoa, pagine 336-341 dell’edizione Ilisso del 2004; il lettore può trovare gli originali sardo e italiano nella tavola allegata confrontati con la versione inglese.
    Su testu est pigau, cun calincuna libertadi, de Po Cantu Biddanoa, pàginas 336-341 de s’editzioni Ilisso de su 2004; su ligidori podit agatai is originalis sardu e italianu in sa tàula alliongiada cumparaus cun sa versioni ingresa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *