(sighit de innoi)

S’òmini nd’iat intèndiu unu mossiendi-ddi sa camba, unu sa manu e s’àteru su gùturu. Ma is barras e is dentis insoru no poniant menti e s’òmini no iat tentu perunu dannu.


Po otenni su chi ddi serbiat, s’òmini si depiat acostai de prus, ma is brebeis fiant aici apicigadas apari ca no podiat passai, insaras iat caminau asuba de is brebeis po s’acostai a su fogu. Mancunu pegus si-ndi fut scidau o si fut mòviu.

Candu s’òmini fiat acanta de lompi a su fogu su pastori si-ndi fiat scidau e dd’iat castiau. Fiat un’òmini tirriosu, bèciu e malu, assirbonau e sangiosu cun totus. Candu iat biu cussu furisteri chi no connosciat iat pigau su matzucu chi portàt sèmpiri avatu e si-nci dd’iat scutu. Ma su matzucu, primu de arribai a s’òmini iat mudau tretu e nci fiat arrutu atesu.


S’òmini, duncas, si fiat acostau a su pastori e dd’iat nau: «Bon’òmini, agiudit-mì, e lessit-mi-ndi pigai unu pagheddu de fogu. Pobidda mia at tentu su pipiu e deu depu allui su fogu po callentai a issa e sa criaturedda».
Su pastori fiat scuncordau, ma biendi su chi fiat sutzèdiu cun canis, brebeis e matzucu, si-ndi fiat unu pagheddu atzicau puru e no ddi podiat nai ca no. «Lia-ndi totu su chi ti serbit» dd’iat nau.

Su fogu fut giai giai mortu ca sa linna fut spaciada, abarràt scéti braxa, s’òmini no teniat ni pàlia e ni cracida po si portai avatu assumancu su carboni. Biendi custu su pastori sighiat: «Lia-ndi totu su chi ti serbit», totu prexau ca s’òmini no ndi podiat arregolli nudda.

Ma s’òmini si fiat incrubau e iat pinnicau su carboni de su cinisu a manu lìmpia e dd’iat postu in sa manta chena de dd’abbruxai, comenti chi fessit pighendi nuxedda e mela.

Candu su pastori, chi fiat malu diaderus, iat biu totu custu si fiat pregontau: «Ma ita arratza de noti est custa? Is canis no mòssiant, is brebeis no si-ndi scidant, su matzucu no bocit e su fogu no abbruxat»

(sighit)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *