(sighit de innoi)

Su pastori fiat abarrau cun custa duda, no arrennesciat a cumprendi coment’est chi custu furisteri no iat tentu nisciunu dannu. Duncas iat detzìdiu de tzerriai s’òmini e dd’iat pregontau: «Ita noti est custa? E coment’est chi dònnia cosa at tentu làstima de tui?» «No ti-ddu potzu nai deu, chi no ddu biis tui etotu» dd’iat arrespustu s’òmini e si-ndi fiat andau po torrai luegus anca fut sa pobidda e su pipieddu e allui su fogu.

Ma su pastori iat pensau de no ddu perdi de vista fintzas a candu no iat a essi arrennèsciu a cumprendi poita fiant sutzèdias totu custas cosas. Insaras su pastori iat biu ca s’òmini no teniat mancu domu: sa pobidda e su pipiu fiant in d-una gruta frida meda. Iat pensau, duncas, ca cussu notzenti si podiat morri cungelau inguni e, mancai su pastori fiat malu, iat detzìdiu de ddus agiudai.

De sa sachita chi portàt a coddu nd’iat bogau una coberta de lana de brebei e dd’iat donada a s’òmini furisteri po dda ponni a su pipiu. Ma in s’interis chi iat amostau custa generosidadi iat biu e intèndiu calincuna cosa chi innantis no iat pòtziu ni biri e ni intendi.

Totu a ingìriu suu ddoi fiant unus cantu de angiuleddus cun is alas de prata. Donniunu teniat in manus strumentu a corda e totus cantànt a boxi manna ca sa noti fiat nàsciu su Sarvadori de su mundu. Insaras in cussu momentu iat cumprèndiu poita sa noti totu is cosas fiant aici prexerosas e no boliant fai mali a nemus.

E is angiuleddus no fiant scéti a ingìriu suu, ma fiant in dònnia logu: in sa gruta, in su monti e in su celu. Arribbànt in medas e, passendi, si firmànt a castiai su pipiu. Ddoi fiat unu prexu e una cuntentesa manna, e cantus e giogus, e totu custu su pastori iat biu in cussa noti scura, innui a primu no biiat nudda. Fiat aici prexau ca is ogus suus si fiant obertus e issu si fiat ingenugau e iat torrau gràtzias a Deus. 

Narendi custu s’ajaja iat nau a Selmixedda «Su chi iat biu su pastori ddu podeus biri nosu puru, ca is angiuleddus bolant in su celu sa noti de Paschixedda. Custu ti-ddu depis arregordai poita ca est berus aici comenti deu biu a tui e tui biis a mei. Ma is ogus nostus depint essi prontus a biri totu custu, po podi biri sa gràtzia de Deus».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *