Po su benidori de fillus e nebodis – II: Allichideus economia e sotziedadi

Sa scola de Atene de Raffaello Sanzio

Potrebbero interessarti anche...

3 risposte

 1. Andrea Maccis ha detto:

  No cumprendu poita est chi su dèpidu ddu biaus diaici comenti e chi siat una nexi, nosu no seus tedescus, funt issus chi tenint unu fueddu sceti po nai siat dèpitu che nexi, ma nosu no, dèpidu e nexi ddu naraus cun duus fueddus diferentis.
  Sa partida dòpia nosi narat ca su chi est dèpidu po calincunu est arrichesa po calincun’àteru e difatis su dèpidu pùbbricu est arrespràmiu privau, duncas poita est chi si parit una cosa diaici mala? No est forsis su capitalismu etotu chi ghetat fundatzionis apitzus de su dèpidu?
  Gei est berus ca “in medio stat virtus” e duncas est berus aici etotu ca dèpidu tocat a ndi fai su prus pagu chi fait, ma su dèpidu de unu Stadu no est che su dèpidu de una famìllia o de una atividadi. Naràt Keynes ca su tempus de s’austeridadi est candu is cosas andant beni, no candu is cosas andant mali, o no?
  E po sa BCE, ca parit chi siat fadendi-sì unu praxeri a comporai su dèpidu, no est forsis de sèmpiri su chi una Banca Tzentrali depit fai e duncas a fai fiantza a su dèpidu pùbbricu de su Stadu suu? Deu (e nimancu is lìbburus mi parit) probbrema po su dèpidu no ndi biu foras che custu: ddoi est calincunu apalas chi fait fiantza o no? Ma gei est berus ca de candu calincunu nd’at bogau custa cosa de is bancas tzentralis indipendentis s’est furriau totu fundu a susu… est sa polìtiga chi depit essi indipendenti, no is bancas.
  E difatis cun s’artìculu seu diacòrdiu, funt is probbremas chi s’agatant diaderus chi depeus cumbati, no su dèpidu pùbbricu, cussu si pagat cun su PBN (Produtu Brutu Natzionali). O no?

 2. Aldo Pavan ha detto:

  Cun praxeri meda apu lìgiu is considerus cosa tua, aici seu seguru chi apu tentu a su mancu unu ligidori! Provu a ti torrai sceda, circhendi de essi craru e de noi fai fuiri sa segundu personi chi nosi est benendi avutu.
  Candu arraxonaus de chistionis sotzialis nci funt fatus e parris; in is artìculus pubricaus asuba de sa crisi apu circau pruschetotu de presentai fatus e de moderai is parris. Po su dèpidu de su stadu italianu, apu sceti nau chi est mannu e chi tocat a ddu torrai; su fueddu “nexi” no dd’apu imperau e nimancu su cuncetu.
  S’economia est reali e finantziària; sa primu pertocat a sa genti chi traballat, chi còmporat e chi bendit, a is cosas comenti funt; sa segundu, a su dinai chi est imprestau e torrau. Deu bengu de sa scola bècia, de candu narànt chi su dinai serbit po fai funtzionai s’economia reali; sa finantza chi dòminat su traballu no dda stimu meda. In is artìculus apu arraxonau de economia reali e pagu e nuda de finantza. Comenti chi mi naras chi ses diacòrdiu cun s’anàlisi cosa mia, no teneus problema perunu; eus a biri ita as a pensai de is propostas chi apu a presentai in is de tres e cuàturu artìculus.
  Ma no mi bollu scabulli de sa chistioni chi as postu, su dèpidu italianu est tropu mannu o ddu podeus poderai? Is impresas torrant is prèstidus cun is intradas chi benint de is bèndidas, invecias is stadus po norma ddus torrant fendi àturus prèstidus. Chi is stadus bollint smenguai is dèpitus insoru depint imperai sa pigada fiscali; sa mannesa de custa benit de su chi is famìllias e is impresas guadàngiant dònnia annu, comenti a nai de su PBN – Produtu Brutu Natzionali. Cali est su dèpidu giustu, su 60% de su PBN, cunforma a s’arrègula de sa UE, su 36,4% (2018) de sa Letònia o su 223% de su Giaponi? Is problemas funt duus, chi nci siat calincunu chi nosi còmporat is tìtulus de is prèstidus candu ddus oferreus e cali prètziu depeus pagai – is interessus. Sa BCE podit comporai tìtulus agiumai sena de làcanas po ca s’èuru est muneda de provista – comenti su dollaru e su ien. Muneda de provista bollit nai chi nc’est calincunu in su mundu chi pigat is èurus po mercantzia e ddus stùgiat “asuta de su mantalafu”; po nai, is emirus chi si donant petròliu.
  Sa Banca d’Itàlia – o una benidera Banca de Sardìnnia – chi tenessit una muneda cosa sua no iat a podi manigiai a sa matessi manera ca nd’at a benni un’inflatzioni de su 100/1.000% comenti, po nai, est incapitau in Argentina. Duncas tocat a cuntratai cun is àterus sòtzius de s’èuru chi no bollint pagai is prèstidus italianus; tocat a smenguai su dèpidu cosa nosta cunforma a sa mèdia europea, a aconciai is magangias bècias, a amanniai sa produtividadi e s’arrichesa natzionali, a alichidiri s’economia e sa sotzietadi, a essi coerentis e a nosi fabricai una nomenada forti. Totu cosas chi incapas ndi seus diacòrdiu.

 3. Andrea Maccis ha detto:

  Seus diacòrdiu ca su chi contat est s’economia arriali e no sa finàntzia.
  Ma su pregontu miu fiat pròpiu po su ai nau ca s’Itàlia tenit unu dèpidu mannu. Mannu cunformas a chini?
  Poita ca po su dèpidu sa chistioni abarrat aberta, cali est su tanti giustu de dèpidu pùbbricu? Su 60% comenti narat sa UE portendi a prova unu artìculu tènnicu de duus grandus economistas chi dd’ant acabbada sbregungius de unu studenteddu de una universidadedda americana? O su 223% de su Giaponi chi no tenit niamancu muneda de provista (che s’euru o su dollaru) ma un’inflatzioni de nimancu su 1%? O su de sa Letònia cun su 36,4% de dèpidu pùbbricu e su 10% de emigratzioni?
  Custu turn over a mimi mi interessat a cumprendi 🙂 Abetu is àterus artìculus!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *