Custu est Il discorso tipico dello schiavo, un’arrexonada chi Silvano Agosti iat fatu cun Fabio Volo una dii chi fut òspiti in su programa de issu de Radio Deejay. Su chi contat Agosti m’est pràxïu sèmpiri meda e insandus apu pensau de nci-ddu furriai in sardu a biri chi torrànt is contus e mi parit ca gei torrant.

  Is fueddus originalis e su vìdiu cun sa boxi de Agosti ddus agatais innoi.

  Silvano Agosti est un’autori italianu, de pellìculas e de lìburus, su situ ofitziali de issu est custu.

 

  «Una cosa chi mi fait morri de custa curtura de oi, est su de fai crei ca siat s’ùnica. Candu est sceti sa peus. Beh, is esemprus funt in su coru de donniunu, po ndi nai una, sa cosa chi sa genti depant andai a traballai 6 diis dònnia cida est sa cosa prus miseràbili chi unu cristianu si potzat pensai.

  Ma comenti si fait a ndi furai sa vida de is òminis po sa cosa ‘e papai, po unu letu o po sa machinedda?

  Finsas a ariseru mi creemu ca m’iant fatu unu praxeri a mi donai su traballu, de imoi ainnantis perou dda pensu diaici: “Ma càstia a custus burdus chi mi-ndi funt furendi s’ùnica vida chi tengu, poita no nd’apu a tenni àtera, custa sceti tengu, e custus mi depint fai andai a traballai 5 bortas, 6 diis dònnia cida po mi lassai sceti una dii pudèscïa; ma po fai ita? Comenti fais a ndi strantaxai una vida in d-una dii?!”

  Insandus, primu-primu unu no nci depit ponni froris in sa fentana de sa cella anca est presoneri ca deghinou candu una dii sa genna at a essi aberta, cussu no nd’at a bolli bessiri prus.

  Depit pensai sèmpiri, cun d-una cuscièntzia sentzera-sentzera:

  “Custus funt furendi-mi-ndi sa vida, po 2 millionis e mesu a su mesi (de francus), beni-beni andendi, candu deu seu unu spantu de no crei.”

  No cumprendu poita una pintura de Van Gogh depat balli 77 milliardus e un’òmini 2 millionis e mesu a su mesi, po beni chi andit.

  Po mei, a parti ‘e agoa, giai ca s’agatat una mesura chi narat ca gràtzias a is ainas noas is godàngius anca funt crèscïus 100 bortas assumancu, su traballu puru iat a depi smenguai 10 bortas su prus pagu! Ma mancai diaici, nudda! S’ora de depi traballai est sèmpiri sa matessi. Oindii deu ddu sciu ca mi-ndi funt furendi su beni prus pretziau chi m’apat donau sa Naturalesa. Pensa a sa cosa prus bella chi t’at donau sa Naturalesa, chi est, nareus, a fai s’amori, annò?!

  Pensa ca ses bivendi in d-unu sistema polìticu, econòmicu e sotziali anca is òminis funt obrigaus, cun d-un’àteru castiendi-ddus, a fai s’amori 8 oras dònnia dii; unu trumentu iat a essi, e duncas poita no iat a depi essi sa pròpiu cosa po su traballu puru chi a sa segura no est prus praxili de fai s’amori, annò?!

  Un’esempru est su fatu chi sa genti depant andai amarolla a traballai 6 diis dònnia cida, gei no portant su fusili in su tzugu, ma ddu faint poita arrexonant aici: “Mellus a basai sa terra o a mi morri?”

  “Mellus a basai sa terra” ma su chi fait a timi de custa curtura est ca a basai sa terra est bènniu a essi unu disìgiu puru, cumprèndiu?

  Ma est un’arrori chi un’òmini calisisiat depat andai a traballai 8 oras dònnia dii e depat torrai gràtzias puru a chini ddu ponit a basai sa terra, cumprèndiu?

  Totu custa cosa est unu sciacu mannu diaderus, e aundi sa cuscièntzia ndi bogat àtera cuscièntzia, totu custu est prus arrorosu puru.»

  – Intervistadori (Fabio Volo): «Sissi gei andat beni ma in dii de oi no fait prus a torrai agoa!»

  «Ellus, tui imoi ses faendi-mì custa bessida po difendi a chini t’est apetighendi, comenti est giustu, poita ca su scrau fait aici, annò?! Poita ca su scrau berideru ddu defensat a su meri, miga ddu cumbatit. Poita ca su scrau no est su chi portat sa cadena in su pei ma su chi no est prus bonu a si bisai sa libertadi.

  Ma torrendi a su contu de tui: candu Galileo nd’iat bogau a pillu ca fiat sa Terra a ingiriai su Soli, nc’iat a essi stètiu calincunu comenti a tui, de seguru, chi dd’iat  a essi nau:

  “Ellus! 22 sèculus narendi totus chi est su Soli a girai in tundu, e imoi nd’aproillas tui a si contai custu scimpròriu, e comenti fais a ddu torrai a nai a totus?” e issu: “Pagu mi-nd’importat a mei, piciocus!”

  “E insaras càstia, nosu imoi ti-nci calaus in d-unu putzu e ti faeus nai ca no est berus, aici totu si torrat a aderetzai.” Cumprèndiu dd’as poita est chi totu s’Ocidenti est bivendi in d-unu logu de gosu? Poita ca est furendi-ndi 8 partis de 10 (8/10) de su beni de s’arrestu de su mundu.

  E duncas, no est chi nosu siaus bivendi asuta de unu meri polìticu chi est bonu a si donai sa televisioni e sa màchina, nossi!

  Est unu sistema polìticu chi est bonu a ndi furai 8/10 a 3/4 de su mundu po donai pagu-pagu gosu a 1/4 de mundu, chi seus nosu. E insandus piciocus, o si-ndi scidaus o si ghetaus a tontus, o desinunca tocat a si-ndi sapiri ca seis totus mortus!»

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *