Stefania est una scridora chi si creit meda ca anca at fatu unu sciacu mannu de cosa e ddu contat pallera in domu de amigus. In mesu de is amigus perou ddoi est finas Jep Gambardella, scridori issu puru chi dda connoscit beni, e chi dd’arrespundit comenti si spetat po dda sbruncai de totu s’atza chi portat.

  Bogau de La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, cun Toni Servillo in sa parti de Jep.

  E chi no si seis bius su film ancora, castiai-si-ddu ca est unu spantu, e no po custa scena sceti.
Innoi agatais is fueddus de Jep.

 

  « “Fèmina a butonis” nd’iat a fai arrui a dònnia galantòmini… o Stevinedda tui dd’as bòfiu, mi’.

  Comenti bessit, bessit. S’ìndula tzivili cosa tua a is tempus de s’universidadi no si-dd’arregordat nemus; a s’imbressi medas s’arregordant de manera personali un’àtera ìndula tua chi acostumàst a espressai in cussus tempus, ma in su còmudu de s’universidadi… Sa stòria ofitziali de su partidu dd’as scrita po mori ca fiast annus afanceddada cun su meri de su partidu. Is ùndixi lìburus tuus pubricaus de un’editoreddu piticheddu pagau de su partidu, cun artìculus in giornaleddus acanta de su partidu funt libureddus de nudda, ddu nant totus, custu no bolit nai ca finas su libureddu miu de giovuneddu no fessit nudda etotu, po cussu etanti gei tenis arrexoni.

  Sa stòria tua cun Eusèbiu: ma cali stòria? Eusèbiu stimat a Giordanu, ddu sciint totus… funt annus andendi a prandi dònnia dii ande Arnalda, in su Pantheon, asuta de cuddu apica-mantella a trassa de sposixeddus noeddus, asuta de s’arroli. Ddu sciint totus e bosàterus comenti e chi mai.

  Su curregimentu de fillus tuus chi anca ses mandendi ainnantis a sacrifìtziu dii po dii: ses a totu cida traballendi in sa televisioni, nci bessis dònnia dii, su lunis puru, candu no nci stupant nimancu is chi bendint droga. Fillus tuus funt sèmpiri a solus: finsas in is fèrias, longas, chi ti pigas, e agoa, a dda contai giusta, nci tenis su serbidori, su tzeracheddu, su coxineri, su sciaferru chi nci acumpàngiat a is pipius a scola, àterus tres po ti-ddus castiai… e duncas… comenti e candu benit a essi totu custu sacrifìtziu?!

  Custas funt is fàulas tuas e is debilesas tuas.

  Stevinedda, mama e fèmina, cincuanta-tres annus tenis e una vida sderruta, che a nosu etotu…

  E insandus in logu de si fai custu liscebussu… e de si castiai a culu ‘e ogu, s’iast a depi castiai… cun carìnniu.

  Totus in su liminàrgiu de su disisperu seus, àtera cosa no ndi teneus si no a si castiai in faci, a si fai cumpangia apari e a si pigai in giru pagu-pagu… annò? »

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *