Sighit sa stòria de su cìnema (càstia sa primu e sa segundu puntada), contada po mèdiu de is filmis chi prus ant contribuiu a ddu fai mannu.

S’inghitzu de su cìnema in Amèrica
Innantis chi nascessit Hollywood

Su grandu sdorrobatòriu a su trenu **½  (The great train robbery, USA 1903, b/n, 12’)
dirigidori: Edwin S. Porter
cun: Justus D. Barnes, George Barnes, Gilbert M. “Broncho Billy” Anderson, A.C. Abadie, Marie Murray, Frank Hanaway, Adam C. Hayman, Walter Cameron, John M. Dougherty Sr, Tom London, Robert Milasch, Mary Snow

Manifestu pigau de IMDb

  Ordìngiu. Una banda de bandius [Anderson, J.D. Barnes, G. Barnes, Dougherty, Hanaway, Hayman] assartillat unu trenu in s’interis chi est torrendi-sì a fruniri, ndi scardancat su vagoni postali, sdorrobat totu is passigeris – bocendi-ndi unu chi circat de si-ndi scabulli [Anderson etotu] – e si-nci fuit a primu a locomotiva e apustis a cuaddu. Ma sa filla de su telegrafista [Snow] ndi libertat a su babbu chi arrennescit a donai s’allarma e a fai movi is chi bivint in sa bidda: luegus cun is scerifus [Abadie, Cameron] ant a sodigai is bandius e in d-unu sparatòriu arrabiosu ddus ant a bociri totus.

  Cumentu. Inghitzu stravanau de su cìnema americanu pre-hollywoodianu, spètzia de protòtipu de western (cunsiderau, faddendi perou, su primu de sa stòria de su cìnema) e de thriller. Porter, giai spertu de cinepresas e projetoris de sa sotziedadi Edison, fut unu de is prus dirigidoris annoadoris in su campu tènnicu e linguìsticu de unu cìnema chi in cuss’annu fut totu aposentau tambeni in sa East Coast e a mesudii de is Lagus Mannus. Movendi de una pièce teatrali chi poniat in scena unu fatu de crònaca, unu de is medas assartus a su trenu (in su 1900 nci-ndi fiant stètius 29) mitisaus de s’imprenta populari, issu puntat a unu fingimentu berideru, giai prus ainnantis de is làcanas “documentàrias” de is filmis de cussa simana. Su film proponit a su spetadori una bentura fundada asuba de su trenu comenti spetàculu e de su bandidai comenti suspense.

Fotograma pigau de IMDb

  Cun is incuadraduras siddadas (campus mesanus o totalis) ma cun movimentus lèbius asuba de is bandius o is persighidoris, unu découpage in secuèntzia temporali chi punnat a imperai dònnia shot che a elementu de continuidadi de su contai (no prus che a unidadi semàntica in sei comenti in Méliès), est unu film beni cuncordau in sa sighida de is acontèssius, de manera chi totu is 14 “cuadrus” – s’assartu, is passigeris de su trenu, su ballu in su saloon de is tzitadinus chi no sciint nudda, sa cassa a is bandius, su sparatòriu – fraigant unu contu beni cungiminau chi passendi de un’acadèssiu a s’àteru fait artziai meda sa tensioni.

  Sa scena chi at donau fama a su film, sa de su primu pranu de su cabu-bandiu [J. D. Barnes] chi puntat sa pistola a sa cinepresa (est a nai a su spetadori) e sparat a s’obietivu, no faiat parti diaderus de su contu. Cust’arrogu, tropu amainadori po essi postu in mesu a unu contu fatu sceti de figuras in prospetiva, su projetadori ddu podiat montai a praxeri suu a s’inghitzu o a s’acabbu de su film, che una spètzia de annùntziu de su chi beniat agoa o che un’amonestu ameletzosu de su “malu” prontu a torrai a triunfai finsas apustis mortu. Un’ingestu-sìntesi, foras de s’ordìngiu, chi arresuminat in sei totu sa cuscièntzia linguìstica de unu de is primus contus cinematogràficus americanus beriderus. Su film, chi imperàt a manera abista meda su scenàriu naturali de su New Jersey e fut semenau de annotus arrealìsticus (is passigeris sdorrobaus alliniaus acanta a sa massiciada, sa festa cun sa dantza sculada de s’annùntziu de su drama) iat tentu una stima stravanada in su pùbricu, chi nd’iat fatu unu de is primus record de incàsciu de sa stòria de su cìnema.

 

  Totu is novas funt bogadas de Paolo Mereghetti: Il Mereghetti – Dizionario dei film 2019 (a issu si depit su votu in asteriscus, su màscimu est cuàturu) e Gianni Volpi: I mille film – Guida alla formazione di una cineteca, ambaduus lìburus pubricaus de Baldini & Castoldi, e de is giassus IMDb (International Movies Database) in ingresu e MyMovies in italianu

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *