George Floyd in d-una pintura de Andrés Guzman

  Una poesia de Esther Pineda G., El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro país, chi apu tradùsiu in sardu pensendi a s’ùrtimu mortu de arratzismu George Floyd, in su celu siat.

  A chini si bolit ligi s’originali dd’agatat innoi.

S’arratzismu si torrat a stràngius in terra nosta

Po medas
Sa prus cosa mala de essi stràngiu
Est a depi spricai
Est a depi arrespundi
A s’eterna,
Sena ‘e acabu pregunta,
De aundi ses?
¿De dónde eres?
Where are you from?
D’où viens tu?
De onde é?
Da dove vieni?
Woher Kommst du?
Perou prus malu puru
Est a essi stràngiu
In terra tua.
A essi nieddu est a nasci stràngiu
A essi nieddu est a essi allenu
A sa terra chi t’at biu nascendi
A essi nieddu est a essi,
Sèmpiri bogau
Cun is fueddus
Cun is ingestus
Cun sa mirada.
Sendi ca m’agiudat sa memòria
M’arregordu,
Sa pregunta chi no sentzat mai:
¿De dónde eres?
Sa curiosidadi mia po sa domanda
Perou prus de totu,
Su spantu
Su de no crei
Sa brulla
Sa duda po s’arrespusta mia:
De innoi.
Su sodigai de s’àteru
Su torrai a nai sa pregunta
Custa borta,
Abetendi a dd’arrespundi
Su chi bolit intendi:
Su afirmai ca nou
No seu,
No potzu,
No depu,
Essi de innoi.
S’arrespusta mia torra:
De innoi
Fait sceti delusioni
A chini m’est interroghendi.
No si-ddu fait
S’arrespusta mia no dd’abastat
No ddi andat beni.
Imoi,
Su spriculadori tostorrudu
Bolit sciri de sa famìllia mia
De aundi funt
Cantus funt
Comenti funt
Po ddi agatai sentidu
A su chi po issu,
Est unu machìmini,
Cosa travessa.
Chi deu
Che a issu etotu
Sia nàscïa innoi,
Ca sa peddi mia niedda
Comenti
A sa bianca sua
Est de custa terra aicetotu.
S’arratzismu
Si torrat a stràngius
In terra nosta:
Deu seu stràngia
De candu m’agatu.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *