Cumenti e chi fessint bèstias malas, ddus boliant mortus. Sighius e curtus a sonu de scupeta ddus iant. Boxis e bèrchidus cun frastimus de dònnia arratza, chi lompiant de is bias e pratzas de cudda bidda spèrdia. Parriat de essi a cassa manna ma no ddoi fiant sirbonis scapus: stanendi is Sardignolus fiant, aici narànt. Bogaus de domu ndi-ddus iant, cun fortza ddus iant ameletzaus circhendi de ddus bociri in dònnia manera. Fiat sutzèdiu a de noti, su 12 de su mesi-de-argiolas de su 1911. Prus de dexi sardus iant mortu in Itri, su comunu de su Làtziu innui ddoi fut stètiu custu bocidroxu. Cua-cua, nd’iant fatu sparessi unus cantu corpus, chi mai prus ant agatau. In pagu tempus, sa fàula manna chi cussus sardus si-dda fiant circada balliat prus de sa beridadi. S’òrdini de su guvernu de insaras fut craru bastanti: po arrisolvi custu sciacu mannu milli sardus in Sardìnnia si-ndi depiant torrai amarolla, amuntonaus a stichidura aintru de una navi. No fiant prus agradèssius in cudda terra e si-ndi depiant spesai de mesu, a lestru.

  Me in Itri e in Fondi is traballadoris sardus giai de diora est chi fiant bivendi, allosingaus e arrespetaus. Duncas, cali nexi ddoi fut po nci-ddus depi stratallai aici? Sa de ai gherrau po is deretus cosa insoru. Tempus innantis iant giai bìviu su bocidroxu de Bugerru (1904): deretus boliant e chesciaus si fiant. Su traballu cosa insoru fiat in sa bia ferrada Roma-Napoli, ma no ddis praxiat ni sa paga, chi no preniat buciaca, e nimancu su traballu, grai meda e chena de ora segura de scapai. Ma sa cundenna insoru fiat stètia su de no ai bòfiu pagai su “pitzu” a sa camorra, meri de totu sa provìntzia de Terra di Lavoro cumenti est oindii etotu. No iant tìmiu nudda, sciendi chi perou gherrendi fiant cun d-un’inimigu che sa criminalidadi, un’arrèxini grussa de sa sotziedadi de ingunis. Cussas diis fiant stètias prenas de sànguini e disisperu. Sa camorra iat cumbintu a su sìndigu de Itri, sa populatzioni totu e is carabineris a si-dda fai pagai a cussus sardus, balentis e prus lìberus.

  Contànt chi cussus stràngius ndi furànt su traballu e aciungiant ca no fiant “arratza” bona: bèstias, maraditus e traitoris, arreproveris contras a su pòpulu e sa giustìtzia. Sa nioràntzia e s’arratzismu si fiant imprassadas pari pari in cussas diis e sa morti nd’iat liau a: Giuanni Zonca de Bonàrcadu, Antoni Baranca de Otzana, Antoni Contu de Jersu, Antoni Arras, Efis Pizzus, Giuanni Marras de Bidonì, Pepi Mocci de Bidda Matzràxia, Giuanni Cuccuru de Silanos, Sisinni Pischedda de Marrùbiu, Baldasarre Campus de Bìroro, Deligiu (Giuanni Batista Deligia) de Ilartzi.

  A trigu-tempus, speraus chi de unu contu aici tristu ndi bessat un’augùriu de paxi e giustìtzia po sa cuscièntzia sotziali e tzivili de su pòpulu nostu. Po ndi sciri de prus, ligei-sì:

Podeis ascurtai una bella cantzoni puru:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *