Fotografia pigada de Pixabay

  Dd’emu comprau online. Stravanau, mi fiat pràxïu luegus fintzas de su primu momentu chi dd’emu biu in su giassu.

  Un’arrelògiu, unu smartwatch, po essi precisu. Unu sciacu mannu de sensoris, medas funtzionalidadis, s’acàpiu cun su smartphone e duncas cun totu su mundu po mori de s’arretza.

  Po un’apassionau de tecnologia est sempri un’emotzioni manna a arrennesci a tenni una cosixedda toga che cussa, mancai si, cumenti sutzedit a is cosas tecnològicas, de ingunis a pagu iat a essi diventau bèciu.

  In dònnia manera femu totu cuntentu de tenni s’ogetu in manus e de podi scoberri totu is funtzionis. E pariat chi fessit totu cumenti naràt sa scheda tècnica in su giassu.

  In is diis infatu portamu totu cuntentu su “wearable” miu in su brutzu imperendi-ddu fatuvatu in is cosas de dònnia dii e in su sport.

  Unus dexi diis apustis perou, emu cumentzau a biri cosas strambas.

  Sa primu borta femu traballendi. Emu intèndiu s’arrelògiu tremi tremi, e apustis is lancetas fiant torradas agoa de un’ora. In su pròpiu momentu su telefoneddu si fiat allutu e fiat cumentzau unu vìdeu. Spantau e impensamentau dd’emu castiau cun atentzioni. In su vìdeu nci femu deu bessendi-ndi de domu po andai a traballai, setzendi a scooter, conca a s’ofìtziu cosa mia. Dexi minutus de vìdeu, chi deu no emu filmau.

  Mancai chi nc’essi pentzau a totu dii, no femu arrennèscïu a mi donai nisciuna spricadura de su chi fiat sutzèdiu e a s’acabada mi-ndi femu dèpiu scaresci.

  Calincuna dii infatu perou, sa cosa fiat torrada a sutzedi. Femu furriau a domu de una cena cun amigus e, cumenti femu preparendi-mì po mi crocai, su telefoneddu si fiat allutu torra a solu. Un’atra borta unu filmau, aundi nci femu deu e is amigus mius aintru de sa pitzeria aundi femus pagu tempus innantis. Custa borta no tenemu dudas, nci fiant tropu cosas strambas in cuss’arrelògiu e imoi depemu sciri amarolla ita fessint.

  Mancai chi fessit a tardu pentzamu de tzerriai a Fabiano, un’amigu prus bravu meda de mei cun sa tecnologia, unu geek, cumenti si faint tzerriai a dii de oi custa genti. Speramu chi issu, cumenti fiat sutzèdiu atras bortas, mi podessit donai una spricadura. E mancai chi no fessit issu, a su mancu calincunu de is amigus cosa sua, pruschetotu is chi fiant in su mundu de is hackers.

  Po fortuna Fabiano fiat ancora scidu e dd’emu contau su fatu, totu atropeliau. No emu mancu acabau su contu ca issu fiat giai arriendi. E m’iat fintzas pregontau ita mi fessit bufau o fumau cun is amigus.

  Deu perou no tenemu  gana meda de brullai. Issu intzandus m’iat nau ca nimancu issu arrennesciat a s’acrarai sa cosa, aici emus decìdiu ca s’incràs deu dd’em’a essi portau s’arrelògiu e ca dd’iat a essi castiau issu etotu.

  Sa dii infatu dd’iat pigau e m’iat promìtiu ca m’iat a essi fatu sciri calincuna cosa de ingunis a pagu. E difatis Fabiano m’iat telefonau duas diis apustis. Iat scarrigau su firmware de s’arrelògiu, dd’iat cumpudau e fiat arribau a cumprendi ca, spantosamenti, s’arrelògiu cosa mia si fiat pigau, cosa mai sutzèdia fintzas a oi in su mundu a parri suu, unu virus. A dolu mannu no fiat arrennèscïu a fai su debug de su programa, duncas no sciiat cumenti podessit funtzionai, sciiat sceti chi fiat unu trojan. M’iat nau ca, si bolemu, em’a ai pòtziu fai su reset po ddu torrai a is cunditzionis de fabricatzioni, boghendi-ndi aici su virus. Dd’emu torrau gràtzias e mi-ndi femu torrau a pigai s’arrelògiu.

  Po calincuna dii sighemu a pentzai a ita fai, no mi praxiat meda s’idea de formatai s’arrelògiu. Fabiano iat pentzau chi su virus arregistressit unu vìdeu in d-unu momentu e ddu torressit a amostai un’ora apustis, perou custu arrexonamentu no mi torràt meda.

  De unu momentu a s’atru mi fiat bènnia un’idea. Emu pigau s’arrelògiu e emu torrau agoa sa data de una pariga de diis. Su chi emu biu m’ia lassau sentz’e sùlidu. In su smartphone fiat cumentzendi unu vìdeu de dexi minutus cun mei, precisamenti in cussa dii e a cuss’ora.

  Ancora mesu stronau emu portau sa data a su 31 de mesi-de-idas de su pròpiu annu e dd’emu postu a mesanoti mancu unu. Emu biu in su telefoneddu a mei e is amigus mius faendi festa in domu mia po annunou. Intzandus emu cumentzau a pentzai a dònnia momentu de sa vida mia chi em’a ai pòtziu torrai a biri. Emu decìdiu duncas de sighiri cun is sperimentus. Calincuna dii infatu emu postu s’arrelògiu a su seti de maju de su 1962. E ita podiast biri! A mama e babbu a giovoneddus.  Portànt in bratzu una cositedda chi prangiat. Femu deu.

  A sighiri mi femu biu totu is prus fatus bellus de sa vida mia, femu cuntentu che pasca: podemu torrai a biri totu su chi emu fatu. Certu, pentzamu tra mei e mei, tocàt a scioberai, no podemu torrai a biri totu sa vida.

  Prus ainnantis emu scobertu ca, si podemu torrai a biri totu sa vida mia, podemu fintzas torrai prus agoa a candu no femu mancu nàscïu. Aici emu pòtziu biri a babbu e mama a pipieddus e fintzas a ajaju e ajaja cojendi-sì.

  Intzandus  emu pentzau ca em’a ai pòtziu biri totu is fatus prus de importu de sa stòria. Femu andau a su 28 de friàrgiu de su ’43 e emu biu Casteddu in mesu a is bombardamentus chi dd’iant torrada a pedra.

  Sighemu a torrai agoa e a biri arrogus de dexi minutus de unu passau mai connotu. A dolu mannu su datàriu de s’arrelògiu no podiat torrai agoa de su primu de gennàrgiu de su 1901, duncas mi femu dèpiu acuntentai de is fatus de su sèculu passau.

  A cussu puntu si fiat alluta un’idea noa in su ciorbeddu miu. Un’idea chi ghetàt una luxi noa in s’acuntessimentu. Si podemu torrai agoa in su tempus, fortzis podemu fintzas andai a biri calincuna cosa in su tempus benidori.

  A sentidu perou no femu siguru siguru de ddu bolli fai diaderus. M’iat a essi pràxïu su chi em’a essi biu? Femu abarrau pentzendi-nci po unu bellu pagu. No bolemu biri su chi em’a essi diventau, ni prus pagu ancora candu em’a essi dèpiu morri.

  Perou fortzis em’a ai pòtziu fai prus bellu su presenti. Aici femu andau in d-un’arricevitoria, emu postu s’arrelògiu ananti de un’ora e emu castiau su telefoneddu. Emu biu s’estratzioni de su cuncursu Win for life.

  Is nùmerus in su telefoneddu si fiant amostaus po unu momentu sceti, e luegus mi-ndi femu acatau ca calincuna cosa fiat sutzedendi in su bratzu de manca. S’arrelògiu fiat sciuscendi-sì in milli arrogus chi fiant arruendi-nci a terra.

  Aici fiat acabau su contu de su primu e ùnicu, po cantu deu ndi potza sciri, arrelògiu chi si fessit pigau unu virus e chi tenessit sa capassidadi stravanada de caminai ainnantis e agoa in su tempus.

  Siguramenti mi femu dispràxïu de no ddu tenni prus, ma mi femu postu s’ànima in paxi. Imoi tengu sa consolatzioni de mi podi gosai su soli de is Caraibis po ses mesis a s’annu, e su de Casteddu in is atrus mesis, arrennescendi diaici, po mori de sa bìncida a Win for life, a biri fatu su disìgiu de sa vida mia: a bivi po sempri in s’istadi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *