Fotografia liada de pixabay.com

S’economia, a bolla o a marolla, nos’atumbat dònnia dii, siat po is cositeddas che po is cosas mannas e a ndi sciri, tocat a nai sa beridadi, fait profetu a totus. Fatu fatu sa chistioni torrat a sa scola e a comenti iat a depi fai po agiudai is piciocheddus a callai a cerbeddu, donendi-ddis puru, impari a totu s’àteru, assumancu un’arrembrilladedda de economia, su tantixeddu po nci-dda picigai a si baghillai in butega o a cumprendi su chi acuntessit cun su dinai, cun su dèpidu e aici sighendi.
  A duas studiosas americanas de economia, Darwyyn Deyo e Marta Podemska-Mikluch, ambaduas studiadas in sa George Mason University, sciendi ca a is piciocheddus fait a ddus fai imparai mellus imboddiendi-ddis is cosas cun su chi ddis praxit, ddis est beniu a conca de ghetai un’ogu a biri comenti traballat s’economia in unu de is lìburus prus lìgius (e de is filmis prus castiaus) de sa piciocalla: Harry Potter.
  Totu su chi nd’est bessiu a pillu dd’ant postu impari in unu artìculu publicau de sa SSRN (Social Science Research Network), amostendi comenti fatzat a portai Harry Potter impari a calincunu lìburu tènnicu, po imparai s’economia a is piciocheddus de scola.
  S’idei de sa scarsidadi (scarcity) est forsis sa primu cosa chi tocat a cumprendi candu s’imparat s’economia, ca de dònnia cosa nci-nd’at pagu e prus pagu nci-nd’at e prus genti ndi bolit e prus crescit su prètziu. Ma comenti fait unu lìburu che Harry Potter a agiudai a cumprendi una cosa aici? Sa cosa chi lassat spantaus est ca unu mundu de brùscias puru no nci-dda fait a si-ndi scabulli de sa scarsidadi. Mancai fatzat a fai aparessi e sparessi sa cosa, mancai fatzat a dda mudai de bisura o a ddi ghetai marzinas, no fait a dda fai de belle nou, boghendi-nde-dda de s’àiri, pruschetotu si seus chistionendi de cosa de papai o de dinai (ddu narat sa Lei de Gamp).
  Se segunda cosa chi iat a tocai a cumprendi chistionendi de economia est s’idei de costu oportunidadi (opportunity cost), eus a nai su chi ti costat a scioberai de fai una cosa in logu de un’àtera. Mancu nau si bolit, is lìburus de Harry Potter funt prenus de scioberus aici. Candu a Harry ddi ponint su capeddu in conca po scioberai a cali domu dd’iat a essi tocau a tramudai, candu depit scioberai de arriscai sa vida po bociri a Voldemort, candu depit scioberai de si-nci ghetai a su stàini cungelau po ndi piscai sa spada chi nci-dda fait a arrogai is Horcrux, sceti po ndi nai calincuna, sa chistioni est sèmpiri de scioberai e dònnia scioberu tenit su costu cosa sua, me in Hogwarts puru.
  Sa de tres cosas chi iat a tocai a cumprendi po imprabastai assumancu calincuna chistioni econòmica de pagu contu, est s’idei de utilidadi marginali (marginal utility) chi àteru no est che su guadàngiu chi fais aciungendi unu tantixeddu de una cosa a sa chi tenis giai. Sa chistioni est ca prus aciungis e prus pagu su chi aciungis si ballit su chi costat. Mancai pàrgiat strambu, pensai de papai pani candu seis famius e de sighiri a papai pani candu seis pràndius, finit chi su pani si noxit, duncas su primu pani chi papais si ballit de prus, sighi po sighi s’àteru pani chi si papais ballit sèmpiri prus pagu. Alloddu, Hermione, maca e pèrdia po sa scola, in su de tres lìburus de su contu, inghitzat a torrai agoa in su tempus cun un’arratza de arrelògiu de brùscia po acudi a totu is letzionis e dd’acabat sballada po su tropu stragu. Su tropu strùpiat, mancai scìpiast fai marzinas.
  Sa de cuàturu cosas est s’idei de is intzidus (incentives), nudda de prus, chi, comenti narat su nòmini etotu, intzidant a sa genti a fai calincuna cosa. De custas cosas puru, su contu de Harry Potter est prenu, ma forsis sa chi amostat mellus sa chistioni est candu Lucius Malfoy arregalat is scòvulas nobas (Nimbus 2000) a sa scuadra de Quidditch po “comporai” su postu in su giogu a su fillu Draco, casi ca Harry puru giogàt e Draco fiat sangiosu.
  Prus de custu, is lìburus de Harry Potter faint a cumprendi su profetu chi fait su mercau lìberu, amostendi comenti is brùscias e is mazineris si pinnichint apari po bendi e pigai cosa (Hogsmead, Diagon Halley e Knockturn Alley), comenti a si partziri su de fai fatzat fai prus tretu cun is cosas (Harry cun Ron e Hermione impari funt prus fortis de Draco a solu e de Voldemort puru), o comenti su traballai fatzat fai sienda e fatzat stai mellus (George e Fred aberrint una butega de giogus).
  Capassu ca de oi, chini at lìgiu is lìburus de Harry Potter, ddus podit castiai a un’àtera manera puru.

Custu artìculu est bessiu innoi e me in su blog sardunomics.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *