Featured Video Play Icon

 

  Hotel California est una cantzoni de s’album cun su pròpiu nòmini, de su 1976. Contat de un’albergu lussuosu meda aundi “podis bessiri dònnia borta chi ‘olis, ma no ti-ndi podis andai mai”. Don Henley, su cantanti de sa truma, chi dd’at scrita puru, dd’at definia “s’interpretatzioni nosta de sa bella vida in Los Angeles”. S’arrevista Rolling Stone dd’at posta in sa de 49 positzionis in sa classìfica de is 500 prus cantzonis bellas de sèmpiri.

 
In d-unu stradoni scuriu e desertu, bentu friscu in is pilus
Fragu callenti de marijuana pesendi-sì in s’ària
Castiendi atesu apu biu una luxixedda
Tenemu sa conca grai e is ogus pistinchendi
Mi seu dèpiu firmai po sa noti
 
Issa fiat in sa genna
Intendemu sa campana ’e sa crèsia
E pensamu aìntur’e mei
Podit essi su celu o s’inferru
Insandus issa at allutu una stiàrica e m’at amostau su mori
Nci fiant boxis in su passadòrgiu
Apu pensau de ddas intendi narendi
 
Beni bènniu a s’hotel california
‘Ta logu bellixeddu
‘Ta faci bellixedda
Prenu ’e aposentus a s’hotel california
Aìntur’e totu s’annu gei ndi podis agatai innoi
 
Ddi praxit s’oreria, tenit una Mercedes Benz
Tenit meda piciocus bellixeddus, ddus tzèrriat amigus
Baddant in su corratzu, sudaus in s’istadi
Calincunu baddat po arregordai, calincun’àteru po scaresci
 
Insandus apu tzerriau su capitanu,
«Po praxeri, portit-mì unu pagu ’e binu»
M’at nau: «Est de su millinoixentus-sessantanoi chi no ndi teneus prus»
E cussas boxis tzerriendi torra de atesu
Ti-ndi scidant in mesu ’e sa noti
Sceti po ti nai
 
Beni bènniu a s’hotel california
‘Ta logu bellixeddu
‘Ta faci bellixedda
Funti spassiendi-sì meda a s’hotel california
‘Ta bellu spantu, prepara-tì
 
Sprigus in sa bòvida
Champagne arrùbiu in su ghiàciu
Issa m’at nau, innoi seus presoneris de nosus etotu
E in is aposentus de su maistu
Ddoi funt adobiaus totus po papai
Ddu infrissint cun is gorteddus acutzus
Perou no arrennescint a bociri s’animali
 
S’ùrtima cosa chi arregordu
Est ca femu currendi concas a sa genna
‘Olemu agatai su passadòrgiu po torrai aundi femu a princìpiu
Asselia-tì, m’at nau s’òmini ’e sa noti
Nosu arriceus
Tui podis bessiri dònnia borta chi ‘olis
Ma de innoi no ti-nd’as a podi andai mai prus
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *