Su 18 de su mesi de martzu passau, is giorronalis The Guardian e New York Times ant pubricau unus cantu artìculus chi amostant su manìgiu malu de una cantidadi manna de informus (big data) furaus de Facebook de parti de una sienda de anàlisi de informus e de marketing online chi ddi nant Cambridge Analytica. S’acontèssiu est de interessu mannu no sceti poita s’amostat, una borta de prus, cantu Facebook tengat barrancus cuntrollendi su manìgiu de is informus personalis de is utentis suus de parti de siendas allenas (chi a s’acabada funt informus apitzu de nosu etotu), ma finsas po su fatu chi Cambridge Analytica at tentu arrelatas de importu cun is agiudadoris prus strintus de Donald Trump in sa campànnia po is eletzionis de su 2016. Sa chistioni tenit unas cantu cosas de incrarai, comenti s’arrolu efetivu de Cambridge Analytica e is arrelatas chi issa etotu at tentu cun s’Arrùssia po cunditzionai is eletzionis de su Presidenti de is Stadus Unius de Amèrica e su referendum po sa Brexit in s’Arrènniu Uniu.

Mark Zuckerberg – màgini pigada de su New York Times

  S’atentzioni de is primus pàginas de is giorronalis e de is telegiorronalis, est a nai de su mundu de is breaking news, est andada luegus a Mark Zuckerberg, su meri de Facebook, chi tenit sceti sa farta chi no at fatu sciri nudda de sa chistioni de sa fura. E po custu, comenti s’acostumat a fai in su mellus connotu anglosàssoni, issu at pediu scusa a totus, a cumentzai de is 2 milliardus e prus de personis chi tenint unu contu in Facebook, ma finsas a is pubricidàrius chi comporant is informus de manera legali. Zuckerberg imoi, de totu cust’acontèssiu, at a depi arrespundi a su cungressu americanu, a su parlamentu europeu e a su parlamentu ingresu, arrennescendi a essi un’afartau globali.

Su chi perou no nd’est bessiu ancora de manera forti funt is protagonistas polìticus, passaus e presentis, chi ant comporau is serbìtzius de totu is siendas che Cambridge Analytica, chi in totu su mundu funt a millenas, e chi bendint, comenti nant issus etotu, “serbìtzius po cunditzionai is eligidoris” de totu is stadus democràticus de su mundu.

  Ita funt custus serbìtzius si-ddu narat, in un’interbista a una giorronalista de The Guardian, Christopher Wylie, chi est su whistleblower de Cambridge Analytica, est a nai unu chi at traballau po custa sienda e chi, apustis chi s’est arrepentiu, at scoviau e denuntziau totu s’acontèssiu. Innoi podeis intendi s’interbista sua etotu.

Interbista a Christopher Wylie de sa giorronalista Carole Cadwalladr, the Guardian.

  Christopher Wylie, chi est unu scientziau de informus, at scoviau comenti issus, in su 2014, ant furau unus cantu mannu de informus personalis de Facebook, e apustis ant fabricau unu sistema chi arrennescit a cumprendi su prefilu psicomètricu de dònnia eligidori, cun sa tenta de ddu cunditzionai cun pubricidadis polìticas personalisadas. In cussu tempus su meri de sa sotziedadi fiat su milliardàriu Robert Mercer.

Robert Mercer – màgini pigada de su New York Times

  Mercer at tentu un’arrolu de importu mannu in sa campànnia referendària po sa Brexit, arregalendi a Nigel Farage, su cabu de UK Independence Party, serbìtzius de anàlisi de informus. Mercer est finsas unu finantziadori de importu de organizatzionis de sa dereta de is Stadus Unius de Amèrica, comenti at fatu in su 2016 cun Donald Trump.

.

Aleksandr Kogan – màgini pigada de su Daily News

  Ma comenti ant fatu a furai is informus personalis de Facebook? Nci at pensau Aleksandr Kogan, unu psicòlogu chi at traballau po sa Cambridge Analytica e chi at imbentau un’arretonera po cassai is informus personalis chi ddi serbiant. Cust’arretonera est una app chi serbit po fai “un’esàmini de sa personalidadi fatu de una truma de psicòlogus”. Apustis chi Kogan nci-dd’at posta in Facebook, dd’ant scarrigada 270 milla personis. Ma custa app no serbiat sceti po suciai is informus de is chi dd’iant scarrigada, e chi iant donau su cunsensu a su manìgiu de is informus personalis, ma serbiat po otenni finsas is informus de totu is amigus de is chi dd’iant scarrigada, e de is amigus de is amigus insoru, arribendi aici a scrufi 51 millionis de prefilus, sena de cunsensu, cun totu is informus comenti a is “mi praxit” (like), is messàgius personalis, is pàginas abisitadas e totu is àteras atividadis fatas in Facebook de totu custa genti, duncas una cantidadi manna de informus chi funt stètius prendas de òru po is murigus de Steve Bannon.

Donald Trump e Steve Bannon – màgini pigada de corriere.it

  Steve Bannon fiat in su Cunsillu de Aministratzioni de Cambridge Analytica candu at apariciau in su web sa campànnia po is eletzionis po su candidau Donald Trump; in su 2016 Bannon at fatu su cordinadori de sa campànnia po is eletzionis de Trump, e in su 2017 Trump, una borta elìgiu, d’at fatu intrai in su Cunsillu po sa Seguresa Natzionali de Sa Presidèntzia. Apustis, in su mesi de austu de su 2017, nci-dd’at bogau po arrexonis chi ancora no si cumprendint beni, de seguru scieus chi Bannon at cumentzau a contai is murigus chi Trump e su fillu mannu ant tentu cun is Arrussus po circai de fai dannu a sa campànnia po is eletzionis de Hillary Clinton.

  Torrendi a Christopher Wylie, in s’interbista contat de siendas chi furant informus personalis de millionis de tzitadinus, e, sena tenni nisciuna moralidadi, cun cussus informus pesant fàbricas poderosas e arrefinadas de disinformatzioni po unus cantu prefilus de personis. Cali funt custus prefilus si-ddu podeus maginai: genti impressia, grussera, discoidada, sbeliada, pagu abista, sconcada, simprificadora de s’arrealidadi, genti chi no connoscit is mecanismus de seguresa de is pròpius informus personalis, duncas calidadis de genti chi in totu su mundu si-nd’agatant a ceddonis e chi podint essi cumbintus cun fatzilidadi.

Christopher Wylie – màgini pigada de corriere.it

  Wylie narat de essi dispràxiu meda chi at pigau parti a «unu sperimentu chi fait spramai de cantu est sena moralidadi, poita ses gioghendi cun d-una natzioni intrea, cun sa psicologia de una natzioni intrea, sena de su cunsensu insoru o sena chi ndi tengant cuscièntzia, […] in su cuntestu de su protzessu democràticu».

 

  Cambridge Analytica arrennescit a cumprendi cali funt is messàgius chi ti scallentant de prus, is chi ti faint spramai, is chi ti praxint, is cosas chi tìrrias, e arrennescint a cumprendi finsas cantu bortas ant a depi insisti cun tui po ti fai cambiai manera de pensai apitzu de una cosa. Custa est s’atividadi de fundòriu insoru. Una borta chi scientziaus de informus, psicòlogus e trasseris ant fatu s’anàlisi, prefilu po prefilu, su traballu passat a is chi fàbricant is cuntènnidus, una truma de criativus, designers, videògrafus, fotògrafus, webmasters chi arrealisant giassus web, blogs, pàginas de Facebook e aici nendi, e apustis nci-ddus fichint in s’arretza, in su web, e ddus proponint a is prefilus chi ant studiau, unu po unu.

  Christopher Wylie spricat chi custa est sa gherra culturali chi tenit abisòngiu de una propaganda culturali (teoria posta in atu de Steve Bannon) po arrealisai un’avolotu polìticu cun su mudamentu de parri polìticu de is eligidoris, mudamentu indùsiu de s’atzioni de Cambridge Analytica.

  «De custa manera», narat Christopher Wylie, «arribant a pispisai in s’origa de s’eligidori unus cantu messàgius diferentis pensaus a mesura po issu etotu, e custu ddu faint po dònnia personi»

  Labai, custas sotziedadis funt poderosas meda, prus de su chi podeus pensai. Eis a nai: ma tanti a mei no mi culliunant. Eja, a tui no (forsis!), ma a issus no serbit cumbinci a totus: po binci is eletzionis a bortas bastat a cumbinci su 3% sceti de is eligidoris.

  E un’àtera cosa puru: Facebook e is àterus mèdius sotzialis no funt a donu, no traballant po debadas, ma ddus pagaus nosu etotu donendi-ddi su permissu de manigiai is informus personalis nostus, chi no funt nòmini e sangunau, edadi, e aici nendi, ma funt su chi si praxit e su chi no si praxit, est a nai sa psiche nosta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *