Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi at fabricau un’esèrcitu intreu de bèstias mecànicas serbendi-sì de sa tennologia adelantada micenea agatada in s’ìsula de Bardos in su Mari Egeu, decrarat gherra a su mundu. Sa primu vìtima sua est su dotori Juzo Kabuto, unu scientziau giaponesu chi connosciat sa tenta de su collega suu. Ma sa vìtima, chi iat giai fragau de essi asuta de sa mira de su dotori Inferru, innantis de morri arrennescit a nai a is nebodis suus Koji e Shiro de andai a su laboratòriu cosa sua … ita nci at a essi in su laboratòriu de Kabuto?

  Su fumetu est sceti una fan art e no tenit nisciuna tenta de guadàngiu, e totu is deretus de is personàgius chi nci funt apartenint a Go Nagai, a sa Dynamic Planning e a sa Toei Animation. Chi mi seu scarèsciu calincunu detentori de is deretus, perdonai-mì.

 

Sighit de innoi

 

 

 

 

Sighit

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *