Bastat un'oghiada ancora


Bastat un'oghiada ancora
Passillendi in su Poetu po nci passai s'ora
atòbias sèmpiri in calincunu 'e foras
unu furisteri, calau imoi de s'aèreu
o de sa navi de crocera,
chi lòmpiu a metadi de su caminu
sèmpiri dd'agatas oghiendi
su bèciu Spidali Marinu.
Ddu càstiat spantau, e ancora 
mesu stontonau de su viàgiu, 
ti narat «Sorry, what is it?»
«Maybe a gym for graffiti artists?» [1]
Comenti at a essi “graffiti artists”???
Graffiti artists at a essi sorri tua!
Custu est … mmmhhh balla!
E imoi ita ddi nau a custu?
Comenti fatzu a ddi contai
de trint'annus de burocratzia 
e de giustìtzia a acollada 'e paulesu [2]
chi nci funt ingunis in mesu? 
Ma tanti gi ddu scieus: 
a nosu de Casteddu,
chi eus tentu sa fàbrica de Sant'Anna [3]
po centuxincuant'annus,
ita boleis chi si fetzant trint'annus?!
E de s’arrestu, bastat a ghetai
un’oghiada a sa Sardìnnia intera
po si-nd'acatai chi est totu prena 
de cosa 'e sbassinai!
«And then, what is this building for?» [4]
A ita si serbit custu fàbricu bolis sciri?!
Ahi! femu acanta de ti-ddu nai!
Sorry, forgive, scusa e perdona:
intanti est monumentu regionali
e apustis (ma dd'as a cumprendi mai?!)
serbit po fai godangiai is abogaus
e... po nci fai giogai is merdonas.Nodas:

  1. «Sorry, what is it? Maybe a gym for graffiti artists?» bolit nai «Scusa-mì, ita est custa cosa? una palestra po grafiteris?»
  2. "a acollada de paulesu" est una manera de nai casteddaja po nai chi una cosa est fata de malas maneras o de mala gràtzia. Is paulesus funt is chi bivint in Pauli (Monserrato), e cussa est una manera de nai antiga chi no nc'intrat nudda cun is paulesus de oi.
  3. Sa fàbrica de sa Crèsia de Sant'Anna dd'iant incumentzada in su 1785 e dd'iant acabada 153 annus apustis, in su 1938; po cussu, candu stentant meda a fabricai una cosa, in Casteddu naraus "parit sa fàbrica de Sant'Anna". 
  4. «And then, what is this building for?» bolit nai «E insandus, custu fàbricu a ita serbit?»

Noda de acabu
  Custus versus chistionant de su Spidali Marinu bèciu de Casteddu, chi, apustis de trint'annus chi dd'ant serrau, seus abetendi ancora de sciri ita ndi bolint fai, intanti est bènniu a essi una spètzia de palestra po grafiteris e logu de giogai is merdonas. Custus versus funt ispiraus (e calincunu pigau pari-pari) de sa poesia "Bastat un'oghiada" de su grandu poeta casteddaju Acuilinu Cannas, chi dd'iat scrita po su palàtziu de su Cunsillu Regionali de Via Roma, chi iant stentau a fabricai po unus bintixinc'annus.

Nessun commento:

Powered by Blogger.