Dormiri sa noti in duas bortas


Poita fatu-fatu, a de noti, ti-ndi scidas a sa pròpiu ora – cosa chi no est nimancu mala


(F. de Goya - Capricho N. 43)

Intra de is tres e is cuàturu de chitzi ddoi est genti chi fatu-fatu si-ndi scidat po pagu tempus. Acontessit poita s'arrelògiu biològicu no sighit sa cadèntzia de otu oras


  Funt agiumai is tres de chitzi. Inforas su celu est a bisura de pixi, sa tzitadi arrespirat ancora dèbili dèbili. Ses corcau in su letu cosa tua e diaderus iast a depi dormiri. Intamis perou impuntas cun is ogus abertus in su scuriu. A si-ndi scidai a de noti no depit essi amarolla unu strobu de su sonnu. Si est berus ca sa frachesa de su corpus e de su spìritu tenint efetu malu po s'arreposu nostu, diaderus perou est naturali ca su sonnu de unu mannu si truncat finsas a trinta bortas dònnia noti. A bortas abarraus scidus no prus de tres minutus, chi apustis nimancu si-nd'arregordaus; un'arrastu de is primus evolutzionis de s'òmini. Po is cassadoris e is arregollidoris fiat de importu, a su noti, a billai sèmpiri torra su logu. Perou, a chini abarrat scidu prus de tres minutus, de arrepenti ddu trumentant is pensamentus, s'arrennegat e a s'acabu tenit unu grandu problema a si-nci podi asseliai torra a dormiri.

  Est nexi de s'arrelògiu biològicu nostu. Candu dormeus, su corpus nostu est comenti chi funtzionessit a su mìnimu: sa temperadura e sa pressioni calant, su bàtidu de su coru e s'arrespiru andant prus abellu. Apustis de si-nc'essi dormius, cun d-un'arritmu de 90 minutus càmbiant is cadèntzias intra de su sonnu fundudu e cudda de su bisu. Apustis, dormiri est fàtzili, ca passadas is cuàturu oras de sonnu, impunnaus a si-ndi scidai diaderus. Chi nosi-nci corcaus a is ùndixi de noti, est fàtzili chi si-ndi scideus a is tres de chitzi, sa mesu-noti biològica. Su studiosu tedescu de su sonnu, Prof. Jürgen Zulley, at asaminau sa chi ddi narant "s'ora biològica de su spìritu": «Cust'ora est particulari meda: nos'agataus in d-unu puntu aici fundudu chi imprassat su stadu de ànimu e cuddu fìsicu, est comenti a tenni una spètzia de depressioni». Finsas a is tres de chitzi calat sa temperadura nosta, su prus momentu fridu. Insandus etotu, su corpus cumentzat a produsi s'ormoni Cortisolu, chi no permitit prus su sonnu fundudu. In prus, a cuss'ora teneus un'abasciamentu de su stadu de ànimu e fìsicu po nexi de sa Melatonina chi aprontat su corpus a dormiri. Totu est silenu, scuriu, teneus frius e seus a solus. Chini si-ndi scidat a cuss'ora, de seguru no est a solu, ca unu muntoni de àterus òminis funt scidus in su letu insoru.

  Medas bortas no seus scidus totu su tempus chi nosi parit. Chi unu a de noti pàsiat in su letu in su scuriu chena de si movi, no fait a nai ca fiat scidu duas oras o chi in mesu at dormiu mes'ora, at nau Zulley me in d-una interbista cun Spiegel. Pruschetotu no s'emus a depi ponni stress chi si-ndi scidaus chena de ddu bolli. Ca s'òmini depat dormiri chena de interrutzioni no est pròpiu aici normali comenti ddu pensant totus.

  Is otu oras chi prus o mancu dormeus dònnia noti funt etotu unu disarròlliu [1] diaderus nou me in su mundu otzidentali. Antis chi s'eletritzidadi iat cunchistau su mundu, fiat cosa normali a partziri sa noti in duas fasis, comenti iat scobertu in su 2001 su stòricu Roger Ekirch apustis de s'anàlisi de diàrius, lìburus de mexina, literadura e àutus de tribunali.

In d-una noti, dormiri duas bortas
Simplimenti essi scidus

  Su chi ddi nant "sonnu a segmentus" si partzit in d-una primu fasi de sonnu prus o mancu duas oras apustis chi scurigat, una o duas oras scidus in mesu de sa noti, sighias de una segunda fasi de sonnu.
  Intra de cussas oras, is òminis de su perìudu pre-industriali si-nci abarrànt stèrrius in su letu, fumànt, pregànt o impreànt su scuriu po s'acostai s'unu a s'àtera. Is frantzesus a custus arritmus "dormi-scida" ddi narànt dorveille, un'amesturu de dormir (dormiri) e veiller (billai).
  Honoré de Balzac, po nai, teniat unu arritmu de dormiri chi oindii iat a essi pagu cumoni. Si-nci corcàt a is ses de su merii po dormiri finsas a sa una de su chitzi. Apustis traballàt seti oras a is òberas suas e si faiat torra unu "meigama" de is otu a is noi de a mengianu.

  A s'acabu de su sèculu de XVII, su "dormiri a segmentus" fiat sèmpiri prus sparessendi, no prus a tardu de is annus '20 si-nd'est sparèssiu totu de is costumus sotzialis nostus. Is làmpadas iant furriau a dii sa noti. Si seus acostumaus a dormiri totu a un'arrogu.
  Su studiosu de su sonnu Thomas Wehr de su National Institute of Mental Health in Bethesda, Maryland, a primìtziu de is annus 90 iat provau cun voluntàrius is cunditzionis stòricas de su dormiri, lassendi-ddus 14 oras a sa dii in su scuriu. Donniunu po contu suu, si fiant assetiaus a un'arritmu de sonnu de prus de doxi oras perou truncadas, scidus e asseliaus, de una a tres oras. Prus a tardu, a custu stàdiu dd'iat tzerriau "billa asseliada".

  Tambeni me in is tempus modernus sèmpiri prus genti scoberit torra custu costumu de dormiri, po nai, comenti a Jesse Barron de su New York Time: «A printzìpiu, po mei su dorveille no fiat àteru che tempus fuliau po nudda», scriit issu. A s'acabu, perou, ddoi at bistu su profetu: «Aìnturu de dii no nci-dda faemu a ligi 20 pàginas totindunu. […] In s'interis de su dorveille seu arrennèsciu a acabai de ligi lìburus. Fiat a comenti chi essi tentu una fortza stravanada». Po issu is oras a de noti si fiant furriadas a is prus asseliadas de totu sa dii.

  A si-ndi scidai chena de bolli intra de is tres e is cuàturu de chitzi, duncas, no depit essi totunu a unu strobu de su sonnu. Apitzus de cussu sa dii dd'acrarat mellus.
  Chi no scéti su dormiri a de noti ma povinsas sa vida aìnturu de dii funt strobaus assumancu po prus de cuàturu cidas, tocat a pregontai a unu dotori, narat Zulley. Su matessi de importu puru est duncas a si movi bastanti aìnturu de dii, a cenai chitzi su merii, a no castiai sa luxi asula de sa televisioni/computadori pagu antis de si-nci corcai.

  Sa borta chi benit, chi bosàterus no arrennesceis a pigai torra su sonnu a s'ora de is spìritus, abarrai stèrrius asseliaus o pesai-si-ndi e faei calincuna cosa de pagu importu comenti a lixerai [2] o a ligi, calincuna cosa chi fatzat a dd'acabai chena de problemas.

  In d-un'interbista, su studiosu de su sonnu Zulley, totu sententziosu, iat nau: «Poita oindii nosu si poneus asuta de totu cussa pressioni candu si-ndi scidaus a de noti? Calincuna borta fait finsas a si setzi ananti de una fentana a castiai sa luna o a is schirrus».
  Mancu fàula est.
  1. disarròlliu: "sviluppo"
  2. lixerai: "mettere in ordine"

Nessun commento:

Powered by Blogger.