Andrew Lincoln chi fait a Rick Grimes e Jeffrey Dean Morgan chi fait a Negan
(figura liada de AMC)

 

  Pensai a una cosa aici manna de podi furriai su mundu a fundu in susu. Pensai a una maladia mala chi no fait a ndi sanai e chi picigat a totus e chi candu unu si morrit, ddu fait bessiri unu zombie famiu de petza bia. De cuddus zombies chi andant a bellu a bellu e sàntzia sàntzia perou, a s’antiga, no de cuddus chi currint, ca imoi in sa televisioni fait a ndi aciapai de ònnia arratza… E a pustis de custu sciàsciu, cun su mundu furriau a fundu in susu, cali iant a essi is cosas chi, castiendi de foras, chentze ddoi essi in mesu, s’iat a interessai a biri e a cumprendi?

 

  Chi a s’òmini ndi ddi lias totu a una borta su chi tenit, ma prus che s’arrichesa cosa sua, s’arrichesa de su tempus cosa sua e duncas sa manera de bivi, is comodidadis, sa currenti, sa nàfata, is veturas, is aparèchius, is trenus, sa seguresa de si podi aprigai asuta de su paràcua de unu stadu e de una filera de leis, ita dd’abarrat?

 

  Est custu su chi circat de contai The Walking Dead, sa sèrie prodùsia de AMC de su 2010 e scrita a pitzus de su fumetu de Robert Kirkman. Acostumat a s’intendi genti chistionendi-ndi chi dd’arremonat che una “sèrie de zombies”, ma po nai sa beridadi, is zombies funt sa cosa chi abarrat prus a s’oru de totu su chi acuntessit, poita ca in mesu ddoi funt is òminis, su maliori insoru ma puru su bonu coru insoru, is arrevesas, sa timoria e su coràgiu.

 

  Unus cantu òminis e fèminas, a pustis de s’apocalisse zombie, s’atòbiant fuendi-si de is citadis americanas e impari circant de abarrai bius. Si connoscint de allenus ma cun su tempus bessint prus che amigus, bessint una famìllia, comenti e chi totu su chi ddis acuntessit dii po dii nci dda fatzat a ddus acapiai a pari prus de su chi no est bonu a fai su sànguni. Su chi fiant innantis de su sciàsciu no contat prus nudda. Politziotus, delincuentis, mamais de famìllia, sordaus, messajus, polìticus, ingennieris e fintzas unu predi … torrant totus de mascu a angioni, obrigaus a torrai a imparai a bivi comenti faiant is antigus, alloghendi su pagu chi tenint, ponendi sa terra a frutu, circhendi cosa de papai, de bufai o de si bistiri, furendi-nde-dda candu serbit, agiundendi-si pari pari.

 

  E in custu biaxi atressant bias prenas de veturas arruinadas, si cuant aìnturu de domus sciorrocadas, ferrint paris a àtera genti, bona ma pruschetotu mala, sèmpiri prus mala. Certant, gherrant, bocint, sunfrint, ma is chi abarrant, nci dda faint totus impari a agatai una manera po sighiri a bivi, cun arrègulas nobas, chi in su mundu chi fiat e chi ant pèrdiu, no teniant. Est malu a cumprendi su chi abarrat de s’òmini candu sa vida ddu fùrriat a bèstia, est malu a cumprendi chi sa genti bona chi ddi tocat a marolla a fai a mala, po bivi, candu no est prus obrigada a fai a mala torrat a bessiri bona o chi s’arrastu de su maliori, sinnaus chi ddus apat, ddis abarrat po sa vida.

 

  The Walking Dead, bolit nai “is mortus chi caminant” e su chi unu pensat luegu castiendi-ddu est ca su tìtulu siat po is zombies, mortus chi caminant. Ma aici at a essi? Est chistioni de essi mortus aforas o de essi mortus aìnturu?

 

  Rick Grimes (fatu de Andrew Lincoln), unu de is protagonistas, in un’episòdiu, po fai coràgiu a is àterus de sa “famìllia” ddis contat de s’ajaju suu chi iat cumbàtiu contras a is tedescus me in sa segunda gherra mundiali e ddis narat ca issu po abarrai biu faiat contu de essi mortu sa dii etotu chi fiat imbucau a terra nemiga e narendi-si a solu ònnia dii, comenti si ndi sciumbullàt “in su celu siast, imoi bai a cumbati”. E aici Rick ddis narat: «faeus su chi depeus fai e aici abarraus bius, no importat su chi agataus, poita ca est aici chi abarraus bius, nosi ddu naraus a solus: seus nosu is mortus chi caminant». Ma Daryl Dixon (fatu de Norman Reedus), àteru protagonista, ddu càstiat e circhendi de aguantai totu s’umanidadi chi ddi est abarrada, ddi torrat sceda aici: «no, no seus nosu».

 

  The Walking Dead mancai s’agatit de annus meda no est spaciau ancora e torrat a inghitzai su 23 de su mes’e ladàmini, duncas chi no ddu connosciaiais e si nd’est pesau disìgiu, amollai-si-nci imoi etotu, aici in custus mesis arribais paris paris po incarrerai cun is episòdius nous.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *