Funt giai passaus unus cant’annus. Sa dii est bènniu a domu tziu miu e, ancora, ddi depu torrai gràtzias po cussa abisita.
  «Ma ddu sciiast ca su tziu de mama tua fiat cantadoreddu? No fiat famau meda, ma gei si scrufiat candu cantàt…»
  Deu no ddu sciemu. Tziu Giuanni Barrita fiat cantadoreddu. A nai sa beridadi, no sciemu nimancu ita boliat nai cantadoreddu, cantadori e aici nendi. Insandus mi fatzu donai unu libureddu. Su anca scriint is garas, prenus de mutetus. Ddi dongu una castiada e biu ca dònnia cantada funt giai sèmpiri cuàturu cantadoris; contu is mutetus, biu ca po dònnia cantadori nci-ndi funt scritus otu.

Ndi pigu unu:
No bollu esprimi fueddus grussus
Ma sa menti mia est cudda
Si ancora no connosceis
Cun gentixedda deu no m’arràngiu
Ca no bollu arrui in s’abissu
Ma candu bollu fatzu s’aresti
Poita sciu congrui
In custu e in dònnia divagu
Su pagu esti cumpàngiu de su nudda
E tui e issu seis de i-cussus

   Lìgiu. Boh? Ita bolit nai? Diaderus no ddu cumprendemu.
  Insandus càstiu in YouTube, pongu in google “cantada campidanesa” e cumentzu a cumprendi: is cantadoris funt cuàturu, e si donant ocasioni su primu cun su de tres e su de duus cun su de cuàturu. Una spètzia de batalla, comenti faint is de su hip hop. Giai parit prus interessanti… Agoa, arribat sa parti chi m’at spantau. Torraus a su mutetu de innantis.

  Cussus torrat cun grussus. Nudda torrat cun cudda. Seis torrat cun connosceis. Cumpàngiu torrat cun arràngiu. Issu cun abissu. Esti cun aresti. Tui cun congrui. Pagu cun divagu.

  Custu mutetu est prenu de arrimas troghilladas imbentadas a su momentu. Chini arrennescit a fai una cosa diaici? Ca pustis, dònnia cantadori, depit amostai a totus comenti is arrimas torrant.

Ascurtai a innoi.

Est una cosa spantosa! Una prenda de ascurtai candu podeus, poita no est dònnia dii chi agataus genti bona a fai una cosa diaici, chi fait arrimas in duus segundus po sfuti un’àteru òmini bravu che issu! Epuru… A is cantadas ddoi andat pagu e nudda genti. Poita?
  Est una cosa chi no fait a crei, giai ca is cantadas tenint unu potentziali chene làcanas. Sa cantada est bella, est batallada, est finsas emotzionanti chi boleus, epuru… ddoi andat pagu genti. Nci apu pensau meda, apu circau de mi fai un’idea apitzus de sa chistioni; creu chi at a essi un’idea sacrìlega ca sa cantada e is cantadoris funt acapiaus a su connotu sardu, unu connotu forti e funt comenti is casteddus de su evu de mesu, solus a defendi su pagu chi est abarrau. Ma deu, de custu connotu, ndi sciemu pagu e nudda! Mi-nd’ant pesau in italianu e a s’italiana. De sa Sardìnnia no connoscemu nudda, e duncas biu sa cantada cun is ogus de unu piciocu crèsciu castiendi Mediaset e MTV.
  Allo-ddas, insandus, is chi, po mei, funt is chistionis de importu, e agoa s’idea mia.
1. Su sceberu de is cantadoris
  Castiendi is cantadas, mi-ndi seu sapiu de una cosa: po dònnia cantada ddoi est sèmpiri sa pròpiu trumixedda de cantadoris e sèmpiri in sa pròpiu bidda. Chi mi nant ca, po nai, in Sìnnia ddoi at una cantada, a su 99% potzu intzertai a chini ant a essi is cantadoris. Aicetotu po Cuartu e po totu is àteras biddas. Custu, a parri miu, ndi bogat totu su prexu de scoberri ita at a sutzedi in sa cantada, ca a ascurtai sèmpiri is pròpius impari, a sa fini ndi connoscis su stili.
2. Is giòvunus
  Ndi-ddoi funt, e bravus puru (e meda). Ma pagu bortas nci funt in is cantadas. E candu nci funt, scieus giai in cali bidda ant a essi (torrendi a su puntu 1). Is giòvunus, cun totu s’arrespetu chi portant po is mannus, funt pibirudus, e su pìbiri portat spàssiu a sa cantada. Cun totu: is giòvunus funt pibirudus povinsas in su fini de sa cantada: ndi podint bogai aforas argumentus prus “modernus”, e podint portai piciocalla a ascurtai sa cantada. E custu s’acàpiat beni a su puntu afatanti.
3. Sa Crèsia
  Dònniunu est meri de crei o no crei, ma is cantadas funt acapiadas a is festas de su santu de bidda. Est unu beni, ca gràtzias a custas festas ndi faint ancora, ma est unu mali, ca su fini est, bortas meda, su santu etotu. E custu, po unu giòvunu, no est su mellus argumentu de agatai.
  E duncas, ita s’iat a podi fai? S’iat a podi cuncordai unu campionau. Unu campionau de fai in s’istadi. Fait a ddu fai de duas maneras:
1) campionau de biddas;
2) campionau de cantadoris.
  A praxeri miu, emu a nai su de is biddas. Is biddas si podint assentai a su torneu, bastit chi tengant cantadoris. A dònnia cantada, su pùbricu depit detzidi chini at bintu. Spaciada s’istadi, teneus sa bidda bincidora. Su torneu fait a ddu cuncordai cun d-unu calendàriu de presentai in beranu, aici chini bolit si-ddu podit sighiri totu. Sa bidda chi bincit, podit binci una cupa (nci bolint 50€ po dda fai bellixedda). Dònnia bidda, po s’assentai, depit ponni unu tanti de dinai, nd’abastat pagu meda, su chi serbit po pagai a unu piciocu po fai sa cuncòrdia.
  A totu custu, aciungeus is giòvunus. Duas possibilidadis:
1) in donnia cantada, dònnia bidda depit presentai assumancu unu giòvunu;
2) fait a fai unu campionau parallelu a su de is mannus, a tipu su campionau “beranu” de palloni.
  A gustu miu sèmpiri mellus sa de unu. Aici dònnia bidda si depit movi po agatai e aprontai piciocheddus nous e formai una scuadra chi si potzat defendi beni in su campionau. Mancai s’iat a podi finsas incurtzai su stentu de sa cantada, no otu mutetus ma mancai cincu o ses. Totu s’àteru, abarrat aici coment’est, ca est stravanau. Una cosa sceti aciùngiu, ma no est idea mia; est idea de unu cantadori famau e pertocat sa versada: acapiai su cantu e su giru de ghiterra a is otavas, giai ca s’origa nosta, oramai, est abituada a su 4/4.
  Narai-sì, me is cumentus, chi est unu machiori o chi ndi podit bessiri calincuna cosa de profetu!

Comments

 1. Deu puru candu mi nci seu acostau a su cantu apu fatu prus o mancu is pròprius cunsiderus: pagu giòvunus e tropu vicinàntzia a sa crèsia.
  Po cantu pertòcat su pagu amisturu de is scuadras, nc'est de nai chi a su tempus (metadi '2000) su problema fiat prus pagu evidenti, ca nci fiant meda prus cantadoris chi non fiant irregimentaus.
  Po sa chistioni de sa crèsia perou cun su tempus apu biu chi in realidadi no nc'est totu custu legàmini chi podit parri a sa primu oghiada: no seu de acòrdiu chi su fini siat bortas meda su santu etotu. Su malu est chi, perou, s'aparièntzia est cussa etotu e, comenti giustamenti as nau, po is giòvunus de oi podit essi unu motivu in prus po si nci streviai de cussu mundu.
  E su problema prus mannu est cussu etotu: pagus giòvunus cantadoris, e prus pagu ancora giòvunus in su pùblicu.
  Poita siat nc'iat a essi de scriri unu tratau, e nd'ant scritu puru … pagu connoscèntzia de sa lìngua e de su sistema de cantu, pagu interessu po totu su chi eus nau in pitzus … e pagu interessu po unu mundu “de bècius”: e innoi si serrat su cìrculu (vitziosu).
  Nau custu, pensu chi dònnia esperimentu “ratzionali” chi est fatu po circai de arrisolvi sa situatzioni potzat essi de profetu, e tocat a coitai puru.
  Seu de acòrdiu a circai de spingi apitzus de s'agonismu, aparicendi torneus e campionaus cun prèmius etc., perou nc'est de nai ca esperimentus simbillantis nd'ant giai fatu in passau, cun pagu arresultaus.
  Deu em'a essi prus po un'adatamentu a is rìtmus de vida modernus (e a dolu mannu finas a sa “superficialidadi”), est a nai a fai garas lestras e a donai argumentus crarus chi si potzant svolgi in pagus girus e cun pagu cantadoris (su mellus est su faci a pari).
  In unu fueddu, campionau “a sa basca” (Nda. de su Paisu Bascu).
  Cun s'avertèntzia chi custu at a essi su primu gradinu, chi no bolit sostituiri in nisciuna manera sa cantada de su connotu, chi at a abarrai sa sèria A de sa poesia, ma at a serbiri po ponni curiosidadi e po facilitai s'intrada in custu mundu a su pùblicu noeddu (chi de fini, intrèciu, cubertantza etc. ndi scit bell'e nudda, e no fait a nci ddu ghetai in deretura in mesu a una cantada!).

  PS S'adatamentu a su 4/4 e dònnia mudamentu de tràgius o sonoridadi invècias ddu scrocorigu a su 100%

 2. Mi praxinti meda custas ideas:

  1) in donnia cantada, dònnia bidda depit presentai assumancu unu giòvunu;
  2) fait a fai unu campionau parallelu a su de is mannus, a tipu su campionau “beranu” de palloni.

  Sa sfida iat a podi fai nasci interessi nou, e mancai amesturendi cantadores becius cun giovunus hip hop 😉

 3. Arribu tradu ma seguramenti mi iat a praxi a fai calincuna cosa aici.
  Scriu dònnia tanti, poesias, ma mai apu circau de cantai. No tèngiu maistus chi mi potzant sighì.
  Seguramenti at a podi essi un manera in prus po no dda latziai morri.
  Mancai imoi etotu, traballendu cun internet, youtube bastanti. Ponis su videu, ddu pubricas e dd’amostas a totus in dònnia logu.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *