Su Trumpismu. Essay - II


(Georg Seeßlen, Spiegel Online - Trompeten des Trumpismus)
(sighit de innoi)

Sa de 2 partis

  Sa dissimbillàntzia perou no est geràrchica, ma fundamentali. Sa "bècia", sa polìticu-discursiva e, chi fait a nai diaici, de tipu "museali" (in su sentidu de cunservatzioni pretzisa e arrispetosa de sa stòria), est paris a un'affiguradura de sa lìngua. Totu "balit", apustis chi est stètiu scritu. In sentidu polìticu, po primu cosa bolit nai: Programas, Leis, Cuntratus e Decretus. Sa cultura populari, invècias, pruschetotu tenit is fundamentus suus me in is màginis - fintzas su fueddai (e innoi si fueddat meda puru!) no serbit a pesai scritus, ma màginis. Custa arrapresentatzioni no-verbali (imperendi unu fueddu spetzialìsticu tìpicu de sa manca liberali-elitària) est una cumbinatzioni spetziali de Teleosemàntica.

  Duncas chistionaus de su càbidu teleosemànticu de una percetzioni (po nai, una "nova") candu una màgini (costruia) "A" torrat pretzisa cun su stàdiu "A" in su ciorbeddu. Iat a tenni sentidu mannu chi sa màgini de unu durci torressit pretzisu cun su disìgiu miu po is durcis. Chi disìgiu durcis ma a peruna parti ddoi est unu durci ni una màgini de durcis, fartat sa comunicatzoni teleològica; sinuncas, chi mi ponint ananti màginis de durcis e deu no potzu baliai is durcis. Chi est diaici, tantu po nai, Abètius e Comunicatzioni si-dda giogant a parti de aìnturu (deu mi "bisu" su durci giai arremonau e custu bisu no portat scéti su disìgiu miu po issu ma fintzas su feli miu de no nd'arriciri perunu o su spramu de no nd'arriciri nuncas prus unu).

  Prus a innantis sa cultura de su "Diskurs" si dissimbillat ancora de prus de sa cultura populari pruschetotu ca s'autoridadi de sa "nova" (sa màgini [chi benit] de foras) no si fundat ni atraessu de sa lògica ni atraessu de sa sperièntzia, ma atraessu de s'Efetu e de s'Emotzioni.

  3. Donald Trump duncas est unu prodùsiu de is grandus machinas medialis de is bisus innui issu giai fiat figurau e fiat pesau cun issus. Aici est intrau in sa vida reali, unu pantasma mediali chi tenturat sa polìtica. Sa grandu promissa cosa sua? Amparu! Su Meri nou depiat pesai fronteras, artas e a lestru, po podi amanniai chena de fronteras su poderi suu. Sa segunda promissa sua: Bixinàntzia.

  De totu su chi fiat in sa primu narratzioni, sa de sa polìtica de fundòriu, nudda arresurtàt de sentidu sèriu. Castiendi-nci beni beni, no faiat a no ddu biri ca nemus, francu chi issu etotu, iat a ai profetau de is decretus cosa sua e, prus pagu de totus, cuddus arreconnotus che a eligidoris e a amparadoris de issu.

  4. Spantosamenti totu is "Profetas" de su Trumpismu, de is reatzionàrius "cumunis" e bigotus cunservativus finsas a is arrapresentantis abertamenti arratzistas, sessistas e natzionalistas de su movimentu Alt-Right, parint aunius apari atraessu duas cosas. Po primu atraessu una truncadura in sa biografia: de issus medas ndi stupant de unu milieu liberali chi no inderetura de sa manca; Steve Bannon, po nai, contat cun prexeri ca sa famìllia sua, de classi obrera catòlicu-irlandesa, teniat arta s'amiratzioni po Kennedy e sa fidelidadi po su sindacau. In su profilu cosa sua scriit: «Su chi ndi torràt de is impresas ativas in Àsia in su 2008 est su chi m'at cumbintu a girai is palas a s'Establishment. Faiat a ddu biri ca Bush iat faddiu ni prus e ni mancu che Carter. Sa natzioni intera fiat unu disastru». Custu est (finsas un'arrefudu de su cunservativismu bèciu) po un'atza un'intzimia clàssica de sa mitologia populari: s'eroi fùrriat de unu viàgiu e biit sa famìllia cosa sua, sa pàtria cosa sua, sa terra cosa sua in cudda cunditzioni arrorosa. De dònnia manera perou custa stòria de erois pintat tropu finsas su chi no si bolit biri. Ita ddoi fiat ingunis e de aundi ndi stupat sa tìrria sua? E ita at custrintu a Andrew Breitbart a arrefudai su milieu liberali suu etotu po si furriai che a profeta de sa dereta alternativa e craramenti puru de is fatus alternativus?

  Andrew Breitbart (nàsciu in su 1969 in Westwood, Los Angeles e mortu ingunis su 1 de martzu 2012) fiat unu de is publicistas pionieris de is Cunservativus Nous, comenti insandus sa dereta si tzerrriàt cun prexeri issa etotu, chi iat cunchistau s'Internet che a Spàtziu nou. In su 2005 fiat unu de is fundadoris de s' "Huffington Post", chi insandus fiat puru cunservativu. Giai a primìtziu, àteru ddi importàt meda de prus che su spainai parrimentus prus o mancu reatzionàrius, est a nai a atacai pretzisu a is liberalis, a is de sa manca e a is defensoris de is deretus tzivilis. Me in is pàginis Web cosa sua, in particulari biggovernment.com, bigpeace.com, bigjournalism.com und breitbart.tv, apariciàt campànnias contras de polìticus e giornalistas solus, traballendi in su matessi tempus puru po una delegitimadura generali de su giornalismu mainstream. In particulari in sa campànnia sua contras de s'organisatzioni de agiudu Acorn (Association of Community Organizations for Reform Now), chi si ocupàt de agiudu in su bixinau, agiudu po is avotatzionis e preventzioni in sa saludi, ddoi iat postu po primu borta disinformatzioni mirada aundi nci funt "arrutus" finsas is media mainstream che a su New York Times e sa polìtica.

  A s'organisatzioni iat tocau a si sculai, mancai a s'acabu ndi fiat bessiu ca is film fatus in segretu chi nd'iant furau su produtori James O'Keefe e sa studenti Hannah Giles pariant de bolli scoviai incurpaduras atraessu de una muntadura manipulada, chi apustis no faiant a ddas averiguai. E custa no fiat sa primu in su 2009 ma meda de seguru sa prus forma efetiva de fake news chi iant imperau is de sa dereta. Su sucessu pariat chi donessit arrexoni a Breitbart e a is amigus suus: cun totu chi sa magistradura, sa polìtica e sa prensa "sèria" traballant impari po acrarai sa campànnia de disinformatzioni chi lompit aici beni a che is amparadoris insoru, aici etotu faddit sa curregidura de cudda. A cantu parit, fiat su spàssiu de Breitbart po sa provocatzioni chi ddu faiat populari a che is giovuneddus e ndi faiat unu profeta de is fighetus stravagantis de sa dereta.

(sighit...)

4 commenti:

 1. Eo penso chi Donald Trump siet (chenza chi l'ischet ...)sa magghjna vera de sa sotziedade americana, e de cunseguenscia, de s'America in tottu comente nois la intendimus. A fronte de sa Costitussione Democratiga Iscritta insoro, bi est sa realtade culturale de su populu americanu chi no hat nudda 'e ite 'iere cun su dettadu democraticu chi si son dados. S'Americanu naschet Cowboy fura caddos, e cue est restadu; affinende poi in su tempus sos cumpoltamentos sotziales cun s'innestu de sas culturas mafiosas Irlandesas a primmu e Italianas e atteras daboi. Sas varias "coscas" sono istadas dae meda "letzittimadas" ciamendelas "Loby" e son custas chi detzidini a chie ponne' pro presidente ( su "BOS" de sos "bos" ). Cando calchi olta calchiunu "eletzidu" lis est vessidu toltu ( segundu sos interessos insoro ) nde l'han subbidu lampadu " 'occhendelu": Chennedy ( unu 'e sos tantos) lu testimonzat. Trump hat sa "sinzeridade" naturale de appàrrere su ch'est veramente. Unu pagu comente Berlusconi in Italia ( ... Istadu nois puru de s'America ancora no malcadu in sa bandera insoro cun s'istella chi nos rigualdada )chi pro sa primma olta dae su barantotto a hoe sa MAFIA s'est posta in campu cun sa vera cara chi l'ispettada.

  RispondiElimina
 2. Como, posche 'e Berlusconi ( ghjà fora dae sos petzos russos de classiffica culturale Mafiosa: "OMMINI - MEZZI OMMINI - OMMINICCHI - RUFFIANI E QUAQQUARAQQUA' )ch'hana postu a Renzi; unu "quaqquaraquà" pisciabalcones in calzones cultos chi faghet sos vessos de unu cabu 'e guvernu. Trump,a su cunfrontu, est un'istrunzu zigante a cunfrontu de su cacarugnulu 'e Renzi. B'hat de narrere abberu chi su mundu est guvernadu dae sa MERDA. D'atteru cantu in sa sotziedade mondiale de sos "rifiutos" ( e no de su cunsumu), no podet che esse gasi.

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Gigi Angeli, ti torru gràtzias po is cumentus cosa tua.

   Elimina
 3. M'hasa a iscusare sisse su limbatzu chi tratto est, comente si narat, "terra terra"; ma est "derettu" pro inzittare una realtade chi " 'ido", a dolu mannu, meda bascia: istrumada dae su tontumine de s'OMINE chi no tratta' pius per'una istiga de sabiesa e "bonusensu".

  RispondiElimina

Powered by Blogger.