“Firmeus sa megacentrali termodinàmica”, cun cust’idea seu andau a sa manifestada de Gonnosfanàdiga sàbudu su 25 de martzu. Aici mancai proi proi setzu a màchina e partu. Est un’àtera manifestada organizada de is comitaus chi de unus cantu de annus gherrant contras a is chi bolint fai de sa terra nosta unu logu prenu a cùcuru de impiantus mannus de produtzioni de energia annoàbili, vitània: eòlicu, termodinàmicu, solari, a biomassa, geotèrmica…
Energia po chini? Indùstrias seus acanta de no ndi tenni prus e duncas giai oi ndi produseus meda de prus de sa chi si serbit. Po is multinatzionalis? Eja, cussas puntant a is arrenguìtzus de dinai de su Stadu, ma chini pagat? Intzertai pagu pagu: nosu! Eja, si-ddu càrriant in bulleta.
Duncas funt cumprumitendi su territòriu (sa de Gonnos ndi liat giai 300 ètarus in mesu in mesu de su campidanu e serbit àcua meda meda po dda fai funtzionai) po produsi un’energia chi no si serbit e in prus dda pagaus cun dinai nostu! Corrudus e apaliaus! Po nosi cumbinci ant scritu ca est totu terra mala e crua anca no ddoi fait nudda, nosi bolint tzivilizai e bitiri sa modernidadi stampendi, aciumentendi, sterrendi chilòmetrus de tubus e sprigus e spraxendi ferenus! Sa stòria s’arrepitit, no eus ancora scramentau?
In Gonnos ddoi est sa Rai, La7, Striscia la Notizia, Videolina… e unu pagheddu de genti. Sighit a proi, “bonu proi!” Cali mellus augùriu in tempus de sciutori? Sa màrcia acabat ananti de su comunu, innii is comitaus cuncordant una mesa e unu avatu de s’àteru fueddant capus polìtigus fintzas indipendentistas, anci, sìndigus, rapresentantis de assòtzius e comitaus. Agoa totus a su sartu anca bolint fai sa centrali. Innii sighint is interbentus.
A custa centrali funt totus contras: regioni, sìndigus, tzitadinus, comitaus, ministeru Benis Culturalis… sceti su ministeru de s’Ambienti donat su parri positivu (arratza de brulla!); a su consillu de is ministrus spetat s’ùrtimu fueddu! E si is meris de is terras no bendint nant ca ant a espropiai po “pubblica utilità”, e de candu sa speculatzioni est bessida unu profetu pùbricu?
No iat a essi mellus a autorizai sceti is impiantus piticheddeddus po famìllias e siendas de messajus, allevadoris e industrialis po produsi s’energia chi ddis serbit? Ma poita sa RAS no detzidit cantu energia nosi serbit e fait una gara de apaltu internatzionali anca detzidit ita arratza de centralis fai e innui ddas ponni?
Ma po fai custu serbit chi sa Regioni tèngiat un’idea e unu progetu de svilupu e in prus custu incapas no si-ddu permitit sa lei: ma no seus regioni autonoma? Ge no at a essi autonomia de fai su chi si nant is àterus? E insaras est totu ingunis sa chistioni, depeus baliai is leis malas de su Stadu, cun d-unu guvernu chi, “peddi allena corria lada” est detzidendi contras a su chi bolint is territòrius po cumpraxi incapas is amighixeddus? Calincuna batalla si bincit ma àteras si perdint!
Una de is arrichesas de sa Sardìnnia est sa terra, e in d-unu pianeta cun d-una populatzioni sèmpiri prus manna unu de is apretus at a essi sa cosa de papai! Ma si s’istitutzioni detzidit afutendi-si-ndi de is chi funt is interessus nostus insaras ita podeus fai? Teneus doveris faci a custa terra e fillus nostus? O si seus giai arrèndius pensendi a issus comenti disterraus in calincunu corru de sa furca de su mundu?

 

 

 

Comments

 1. “Firmemus sa megacentrali … e asie narende”. Aiamus devidu frimmare in tempus Poltu Turra, Ottana, Macchiareddu, Euroallumina e ancora oe ch'est oe sa “chimica verde” e atteru puru ch'hat dai sempre distruìdu e distruede oe in die cust'isula; custa terra chi diamus chèrrere ciamare nostra ma nostra no est mai istada. Tottu custos “degoglios” ( … e bind'hat medas atteros in tempos e temporias )no sono CAUSAS ma effettos chelfidos ( pro tottu nois ) dae sos nostros BABBAIS o PRINZIPALES o BARONES e ciamadelos comente cherides ma sempre “frades issos” sono; son'issos sos de FRIMMARE. Son'issos sa vera CAUSA de semper de donzi “MATUZZU 'ELENOSU” in custa terra, chi comente happo nadu: ciamamus “nostra” ma, a dolu mannu dae semper est s'insoro. A nois no no resta che boghiare “Forza Paris…. e cue la cumprimus.

  Franziscu Mannu (1) ghjusta l’at pesada
  “s’isterrida”(2) chi ‘jabbat sos barones
  ma mudas son sas cambas de “torrada”
  ne b’at boltada ancora in atziones ! …

  Gigi Angeli – gigiangeli@virgilio.it

 2. Saludi Gigi! Ita potzu nai? Ca tenis arrexoni? Nosu seus no unu pòpulu ma una populatzioni chena de cuscèntzia, ca unu pòpulu sa cuscièntzia dda tenit. Comenti fait una populatzioni diaici a si sceberai una classi polìtiga lìbera chi dda potzat arrapresentai? Sa Sardìnnia est sceti unu logu geogràficu bellu po nci ponni totu is cosas malas chi as nau. Iat a depi essi unu de is prus logus anca si stait beni e invècias est una terra chi est morrendi ca fillus nostus funt andendi-si-ndi totus. Teneus speru? Depeus nai ca giai, teneus su do eru de essi otimistas ca sa stòria no acabat oi, e si sceti arrennesceus abellu abellu a ndi pesai una cuscièntzia noba…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *