(Georg Seeßlen, Spiegel Online – Trompeten des Trumpismus)

 

Primu parti

 

   1. In su paisu de is spantus, Alice, sa pipia crosidadosa ratzionalista, iat atobiau finsas a s’erruga: chi naràt nieddu a su biancu, unu pagheddu a su totu e ariseru a su cras. «Perou – murrungiàt Alice – tocat comuncas a biri su chi bolint nai is fueddus». «Ca no – iat arrespustu s’erruga fendi-sì una bella tirada de sa pipa a àcua – no importat tantu su sentidu: su chi balit est CHINI tenit su poderi». A cuss’arrexonu, a Alice no ddi beniat a conca pròpiu arrespusta peruna, issa iat imparau ca is potentis puru depiant arrispetai su sentidu de is fueddus. E fiat pensendi puru, ca is errugas comuncas scéti unu stàdiu intermèdiu funt. E intamis, ita ndi iat a podi bessiri de custa erruga?
2. Sa gherra chi funt fendi is populistas de sa dereta in su mundu de oi contras a sa democratzia, a su liberalismu e a s’arraxonamentu polìticu, est sèmpiri una gherra contras a sa lìngua. Est a nai, no importat scéti a lompi a un’egemonia aìnturu de su còdixi de una lìngua, de preni cun is pretesas insoru sa lìngua de su “Diskurs” polìticu, ma pruschetotu de avenenai cussa lìngua etotu, e po arribai a custu meda mèdius andant beni.
Duncas, totu custu ddu sciint beni is populistas de dereta, chi su prus ndi stupant issus etotu de su mundu de is Mèdia o chi invècias ant imparau beni is letzionis po si-ddoi podi arrelatai: sa lìngua est s’ùrtima arma chi aturat a su nemigu. Chi ndi-ddis bogas sa lìngua, a is liberalis, a is de sa manca, a is politicamenti “curretus”, a is feministas, a is democràticus, a “s’eliti” intelletuali, ita ddis abarrat insandus? In sa lìngua chi a issus ddis abarrat, a is arrepresentantis de su Diskurs polìticu diaderus parit chi po issus siat prus discansosu chistionai de is faddinas insoru che de su fatu, a cumenti custa Dereta noa (craru, cun cuntènnidus bècius puru) at cunchistau su spàtziu pùblicu.
Democratzia est una faina de sa lìngua. Abarrat strantaxa e, pruschetotu, nci arruint a terra s’una cun s’àtera. Est craru ca si narant fàulas finsas in d-una democratzia, e meda puru! Perou sa “performance” de su populismu de dereta nosi contat totu àtera cosa, est a nai ca “NOSU” seus su sinnificau, e no una realidadi inforas. Sa realidadi in foras si scunfessat giai a sola poita ca issa “balit po totus”. A comenti calincuna cosa podit essi bona, chi est innoi finsas po “IS ÀTERUS”? Sa realidadi est un’imbentu de s’Establishment liberali de manca. Custu est su càbidu polìticu-pragmàticu de sa fràsia pesada “fatus alternativus” (chi funt un’alternativa galana a is fatus); su segundu càbidu de custus fueddus stravanaus nosi inditat is arrèxinis fundudas de su Trumpismu in sa cultura populari, me is Casting Shows, Soap Operas, Comics, Films e TV-Series. Ingunis puru no importat comenti est fatu su mundu, invècias importat su chi bolit sa genti (clientis ananti de sa televisioni, clientis de sa economia de sa publitzidadi).
Su Trumpismu, in sa primu fasi, est s’arti de arremprasai su Diskurs polìticu cun is arrègulas de s’indùstria de su spàssiu. Ponni màginis aundi innantis ddoi fiant fueddus, ponni mitus anca ddoi fiat stòria, ponni emotzionis innui ddoi fiat lògica. Traballosu meda est a nai chi, apustis de s’avenenamentu de sa Lìngua e de su Diskurs, ddoi siat una trassa pretzisa, o chi siat unu fenòmenu pròpiu (Naturell) de is arrepresentantis de su populismu de dereta, o puru chi dd’apant arreconnota che a arretzeta de profetu stupada simplementi po tentas e faddinas (trial and error). Chistionai po fai citiri a is àterus est giai una traditzioni po sei e, a s’acabu, s’est furriau a costumu mediali me is Talk Shows.
Is arrèxinis de su trumpismu in generali e is de sa lìngua trumpista in particulari lompint a fundu in sa mitologia americana, lompint fintzas a sa basciura de sa cultura populari. Lìngua trumpista fait a descriri a lestru che a unu giogu de incurtzamentus estremus, muntonis de amanniaduras eufemìsticas chi no nant nudda che amazing, beautiful, great, tremendous (funt is “bessidas” chi connosceus de sa genti famada de sa TV candu espressant su prexu insoru cun su còdixi “Reality“), disfamas grusseras che weak o failing e abrùnchius. Custa lìngua andat beni meda in su formau Twitter, unu formau che a forma noa de comunicatzioni intra de su Meri cun su pòpulu cosa sua, tenit una semàntica po sei e cun issa totu unu programa polìticu.
Custa lìngua, a comenti eus nau innantis, dda connosceus giai de àteru logu, e tocàt scéti a abetai unu pagu, finsas a chi sa lìngua de is Casting Show de Dieter Bohlen lompessit a sa sfera de sa “polìtica beridera”, o duncas cudda de su malifamau You’re Fired-Show de D. Trump in sa càmpannia eletorali. Is democràticus, primaus e cullionaus de custa lìngua, totu a una borta inditaus che a “Establishment liberali de manca”, no fiant prontus a si furriai contras a custu sàrtiu semànticu, poita po printzìpiu no podiant pigai a sa sèria is sinnalis chi beniant de su fundu de sa cultura populari e de s’àliga mediali.
Su prus de sa genti bivit giai de meda in d-unu mundu de “fatus alternativus”. In realidadi, sa nexi fait a dd’agatai me in is elitis de sa cultura, ca issas minusprètziant in totu sa cultura populari e, finsas peus, bogaus su burdellu, arroscimentu e produtzioni de massa, no ndi cumprendint nudda etotu. Apustis, Cultura Populari est unu sistema de arrapresentatzioni chi giai de meda nd’est bessia de su stàdiu de un’arreflessu sintzillu o de sa funtzioni de unu cunsolu mediali (droga).

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *