Proèmiu

 

Cust’opereddedda mia
bolit essi spassiosa
po atzitzai sa memòria
de dònnia bravu pipiu
e manna che i-su mari
crosidadi potzat allui
po chi ndi potzat disponni
crescendi dii po dii

 

Agiudamì tui o Cliu donosa
a ponni impari stòria e fantasia

 

 

– I –

Custu fiat un’omineddu chi biviat aundi e’ sa pratza ‘e cresia, candu custa pratza no fiat cumenti e’ a oi beni apomentada ma fiat totu una lutzina
chi agiumai ddoi podias piscai a canna … lissa cun carina.
Cust’omineddu duncas biviat ingunis, ma sa domu cosa sua no fiat una domu deaderus ma fiat sa pratza e totu.
Ddu biiast sempri in avalotu,
fissu murrungendi:
ma – balla! – cantendi
fiat cos’e spantai.
A dd’ascurtai no pariat berus, ca in prus chi cantendi pariat un’arrusinniolu e chi teniat boxi potenti che tronu
– chi candu cantàt
sa boxi arretumbàt
in totu sa pratza –
su chi naràt fiat precisu che arrelògiu: ni unu fueddu in prus ni unu de mancu,
e prus fiat stancu
e prus cantàt:
a boxi segada
no dd’intendiast mai.
S’arretentiva cosa sua fiat legendària ca nachi s’arregordàt
nòmini e sangunau de dònnia bagadia,
fiuda o cojada,
e no ddi bastàt:
fin’e sa dii chi fiant nàscias si podiat nai.
Perou innoi dexit a precisai ca in tempus de oi seus abituaus a custa loba, po cantu ca nòmini e sangunau bandant sèmpri impari che a juu, ma intzandus su prus chi contàt fiat s’allumìngiu e no su nòmini o prus pagu ancora su sangunau.
E mancu mali ca mi ndi seu arregordau:
a issu dd’iant postu Olata,
ma sa stòria sua esata
est mala a sboddicai.

– II –

Mala a sboddicai ca cussu fiat su tempus de su fàmini de s’annu doxi, su tempus de cuddu Piu Nonu chi fatu fatu dd’intendis arremonau
(lasseus a perdi, mi seu spiegau),
acanta’e su tempus de cuddu Buginu
chi oi pagat totu issu, mischinu.
Fiat su tempus de cuddu Angioi su liberadori
e de cuddu Napoleoni s’imperadori,
de cuddu Pintor Sìrigu su traitori
e de cuddu Niàtziu Mannu su scritori.
A dda nai in crutzu, a cuddu tempus nd’estis biu de dònnia colori:
ma lasseus custu mori, gei nc’eus a torrai.
Precisu a torrai est a custu contu, nendi ca Olata fut cuartuciaju, de su campidanu’e Casteddu:
de sangunau Deplanu, batiau Franciscu ma po totus Chicheddu.
Si no mi creeis, labai custu muteteddu:
est cos’e issu.

Sa genti mi aclamat
Chicheddu e no Franciscu
Fillu de Sarbadori

 

Sa genti mi aclamat,
Finas su mellus frori
Si no est tentu in friscu
Prima de s’ora calamat

 

Chicheddu e no Franciscu,
Finas su mellus frori
Prima de s’ora calamat
Si no est tentu in friscu

 

Fillu de Sarbadori
Prima de s’ora calamat
Si no est tentu in friscu
Finas su mellus frori

 

– III –

A su tempus suu duncas fiat connotu in mesu campidanu, po cantu fiat grandu cantadori e fin’e scritori, mancai a scriri no fiat bellu meda, antzis po nudda:
perou sa pudda gei fiat bellu a spinniai.
(Ita nc’intrat sa pudda? Su tinteri bolit sa pinna, mancai fessit de cau marinu:
e prus de unu, mischinu, s’est dèpiu acuntentai.)
Poita fessit no ddu sciu nai, ca is chi dd’ant connotu,
chi oi no si nd’agatat mancunu e totu,
no mi dd’ant pòtziu contai:
pòburu e malassortau,
e cumenti at bìviu aici si nd’est andau.
Si nd’est andau ma at lassau arregordu, e calincunu ddu teneus scritu…
ca fiat de bonu apetitu si ddu potzu assigurai:

Cumenti fais o Chicheddu
A pagai tantis bundadis?
Prega a Nostra Sennora
Chi crèsciat vida e paxi
E celestiali donus
A su priori chi amu

 

Cumenti fais o Chicheddu
Po cumpraxi is bonus Fradis
Papamu ancora proceddu

 

A pagai tantis bundadis?
Papamu ancora proceddu
Po cumpraxi is bonus Fradis

 

Prega a Nostra Sennora
Po cumpraxi is bonus Fradis
Papamu proceddu ancora

 

Chi crèsciat vida e paxi
Papamu ancora proceddu
Is bonus Fradis po cumpraxi

E celestiali donus
Papamu ancora proceddu
Po cumpraxi is Fradis bonus

A su priori chi amu
Po cumpraxi is bonus Fradis
Ancora proceddu papamu

 

(Sighit …)

Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *